รุ่น 2 การจัดการองค์ความรู้องค์กร ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจและกระบวนการทำงาน (Knowledge Management link to Business and Procedure) : 17 ตุลาคม 2563

องค์กรส่วนใหญ่เข้าใจว่าการจัดทำเว็บไซด์การจัดการความรู้ หรือซื้อระบบ/โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการจัดการความรู้ในองค์กรที่เพียงพอแล้ว นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการจัดการความรู้  ข้อกำหนดของ ISO9001:2015 ข้อ 7.1.6 ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge) กำหนดว่า “องค์กรต้องพิจารณากำหนดความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานกระบวนการ และเพื่อให้สอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ  ความรู้ต้องได้รับการธำรงรักษาทำให้มีอยู่ตามขอบเขตที่จำเป็น เมื่อมีการระบุความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม องค์กรต้องพิจารณาความรู้ในปัจจุบัน และพิจารณาวิธีการทำให้ได้มาหรือเข้าถึงความรู้เพิ่มเติมที่จำเป็น และความต้องการที่ทำให้ทันสมัย”  นอกจากปัญหาข้างต้นแล้วอาจประสบกับปัญหาการจัดการความรู้เหล่านี้ เช่น 

 • แหล่งความรู้องค์กรมาจากที่ใดบ้าง ?
 • ความรู้องค์กรเรื่องใดที่ต้องได้รับการจัดการ ?
 • ต้องจัดการความรู้องค์กรแค่ไหนถึงจะพอ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO9001 ?
 • ใครควรมีหน้าที่ในการจัดการความรู้องค์กร ?
 • มีวิธีการใดบ้างในการสกัดความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร ?
 • จะใช้วิธีการใดในการส่งมอบ ถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนความรู้องค์กร ?
 • อื่น ๆ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านแก้ไขปัญหาการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจและข้อกำหนดของ ISO9001 ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และนำมาปรับใช้ปฏิบัติงานได้จริง พร้อมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน และเทคนิคการจัดการความรู้ในองค์กร
 2. เสริมสร้างเทคนิคการดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และสร้าง Value Added ให้กับองค์กรด้วยการจัดการความรู้
 3. สามารถวิเคราะห์หาและกำหนดความรู้องค์กรจาก Procedure, Work Instruction ด้วย Competency Matrix ที่สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถวิเคราะห์หาและคัดเลือกผู้รู้ในองค์กร เพื่อดูดซับและถ่ายทอดความรู้ ด้วย Competeny Matrix ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และรองรับการ Audit เกี่ยวกับการจัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management Introduction)

 • รหัสลับของความรู้องค์กร ข้อกำหนด 7.1.6 ของ ISO9001:2015
 • ความเหมือนและความแตกต่างของการจัดการความรู้ ข้อ 7.1.6 และการจัดการความสามารถ ข้อ 7.2 (Knowledge Management VS Competency Management)
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ อะไร ? 
 • วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
 • แนวคิดในการจัดการความรู้
 • หลักการ 8 ข้อของระบบการจัดการความรู้
 • จัดการความรู้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
 • ชนิดของความรู้ (Type of Knowledge)
 • ใครควรมีหน้าที่ในการจัดการความรู้องค์กร ?

ส่วนที่  2  :  8 ขั้นตอนของระบบการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management Process)

 • ขั้นตอนของระบบการจัดการความรู้องค์กร
 • ภาพรวมของการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร จาก Procedure และ Work Instruction

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการค้นหาและกำหนดความรู้องค์กรจาก Procedure และ Work Instruction ด้วย Competency Matrix ที่สอดคล้องกับธุรกิจ (Knowledge Vision based on Competency Matrix)

 • 6 แหล่งขุมทรัพย์ความรู้ขององค์กร
 • 6 ความรู้หลักขององค์กรที่ต้องได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับธุรกิจและข้อกำหนด ISO 9001 (Knowledge Vision : KV)
 • แนวทางการค้นหาและสร้างหัวข้อความรู้องค์กรจาก Procedure และ Work Instruction ด้วย Competency Matrix
 • ตัวอย่างที่ การวิเคราะห์หาและสร้างหัวข้อความรู้องค์กรจาก Procedure และ Work Instruction ด้วย Competency Matrix
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาและสร้างหัวข้อความรู้องค์กรจาก Procedure และ Work Instruction ด้วย Competency Matrix

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการค้นหาและคัดเลือกผู้รู้ในองค์กร เพื่อดูดซับและถ่ายทอดความรู้ ด้วย Competeny Matrix (GURU Analysis based on Competency Matrix)

 • เทคนิคการค้นหาและคัดเลือก GURU ในองค์กร
 • ตัวอย่างที่ การค้นหาและคัดเลือก GURU ในองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาและคัดเลือก GURU ในองค์กร
 • วิธีในการดูดซับความรู้และประสบการณ์จาก GURU สู่องค์กร 

ส่วนที่  5  :  13 แนวทางการส่งมอบ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing : KS)

 • แนวทางการส่งมอบ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ DCC 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันสัมมนา  : วันที่  17  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ) 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,156