OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective OKR) : ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG) โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

OKR เป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารองค์กรที่ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจาก Google กำหนด OKR แล้วมีส่วนผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก เช่น Facebook, Twitter หันมาใช้ OKR ในการขับเคลื่อนบริษัท

สื่อการบรรยายให้ชมรม PSPAG อ.ต้น ธนุเดช ธานี มีไว้เพื่อเรียนรู้และต่อยอดประสบการณ์ในการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

Visitors: 279,166