รุ่น 5 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับ Competency และ Performance (IDP linked to Competency and Performance) : 4 สิงหาคม 2563

“บุคลากร (Human)” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้า และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่ตั้งไว้ได้ การที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งงานทุกตำแหน่งในองค์การนั้น จะทำให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรมองเห็นโอกาสและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรสามารถบริหารหรือดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และผลการปฏิบัติงานประจำปี (Performance) ว่า “บุคลากรแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency ในเรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร
 2. สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ
 3. สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่   1  :  ปฐมบทและแนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนารายบุคคล (Introduction to Individual Development Plan)

 • แนวคิดของ IDP กับการพัฒนาบุคลากร
 • ทำไมเราต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?
 • ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan 

ส่วนที่   2  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

 • 8 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ส่วนที่  3  :  จะ SWOT ความสามารถทั้งที...ต้องมี Roadmap ในการพัฒนา (Training Road Map)

 • ModernJob Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 • กำหนด Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับความสามารถดีหนอ ?
 • การเชื่อมโยง JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนา (Training Road Map) 
 • ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?
 • ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1) 

ส่วนที่  4  :  Competency Evaluation เครื่องมือในการ SWOT เพื่อหา Competency Gap

 • แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาตาม Training Road Map
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Evaluation ในการวิเคราะห์หา Competency Gap
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2) 

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Techniques)

 • แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3) 

ส่วนที่  6  :  แนวทางในการพัฒนาบุคลากร (IDP Methods)

 • 13 แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ IDP ด้วยหลัก 70-20-10 

ส่วนที่  7  : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

 • วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP 
 • ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP
 • ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP) 

ส่วนที่  8  :  แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD System) 

 • การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)
 • การประเมินผลประจำปี ด้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)
 • การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 
 • IDP Key Process 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

o  การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม   

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันสัมมนา :  4  สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ซอยสุขุมวิท 26) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม 7 วัน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ       ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 138,278