ที่ปรึกษาระบบบริหารแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ท่านนึกถึงการพัฒนาบุคลลากรให้มีความสามารถในการทำงานบรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่กำหนดไว้ และมีความสามรถ (Competency) ตามที่องค์กรคาดหวังและต้องการ มีระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนารายบุคคลแบบ Visual Control และมีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลการบุคลากรอย่างเป็นระบบ

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Results)   

 1. ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากร ด้วย  Individual Development Plan & Training Road Map
 2. Training Road Map ของแต่ละ Department
 3. Competency Gap ของพนักงานรายบุคคล
 4. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ของแต่ละคน
 5. แนวทางการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาตาม Competency Gap

               ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการที่ปรึกษา

 1.  ประชุมปรึกษาและสัมภาษณ์ผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และตำแหน่งงานที่จะทำ และ Individual Development Plan
 2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างตำแหน่งงาน, Job Description, Competency, Training Road Map, Career Path และ Individual Development Plan
 3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance” (มอบหมายงานจาก Workshop)
 4. Coaching & Follow up การวิเคราะห์หา และกำหนด  Key Managerial Competency และ Functional Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงาน/สายงานจาก Job Description
 5. Coaching & Follow up จัดทำ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงาน ให้สอดคล้องกับ Key Managerial Competency และ Functional Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงาน/สายงาน
 6. Coaching & Follow up ประเมินหา Competency Gap ของพนักงานรายบุคคล ให้สอดคล้องกับ Training Road Map ของแต่ละฝ่ายงาน
 7. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)  ให้สอดคล้องกับ Competency Gap
 8. ที่ปรึกษาทวนสอบระบบ และบรรยายสรุปการดำเนินงาน  IDP & TRM และแนวทางการ เชื่อมโยงกับระบบ HRD เช่น Career Path, Succession เป็นต้น 

เราพร้อมให้การสนับสนุนท่านในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรในองค์กรของท่าน อย่างเป็นรูปธรรม ที่ง่ายในทางปฏิบัติ แต่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 278,631