การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

"HR จะออกแบบ Career Path อย่างไรให้ตำแหน่งงานไม่ตัน ???"

พบกับลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path: CP) ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญขวัญกำลังใจในการทำงาน และส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรในตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) อย่างยั่งยืน 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการทำงาน การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้าน HRD ที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบCareer Pathได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Career  Path
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานมองเห็นโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดทำ Career  Path ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Career Path

 • ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) กับ Career  Path
 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Career Path กับ Succession Plan
 • ความหมายCareer Path และประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กรด้วย Career Path
 • สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัวเบื้องต้นในการจัดทำ Career Path
 • บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Career Path
 • 4 รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • แนวทางในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ
 • 5 ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

 • การวิเคราะห์ผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้างตำแหน่งงาน

ส่วนที่ 3 : การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path สมัยใหม่ ด้วย KPI, Competency, ประสบการณ์การทำงาน และคนดีที่มีความเหมาะสม

 • การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path สมัยใหม่ ด้วย KPI, Competency, ประสบการณ์การทำงาน และคนดีที่มีความเหมาะสม
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติออกแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path ขององค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างตำแหน่งงาน
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์คนดีที่มีความเหมาะสม 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินคนดีที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ Career Path ขององค์กร

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ Competency ให้เชื่อมโยงกับ Career Path ด้วย Training Road Map

 • การวิเคราะห์งานและ Competency จาก Job Description ให้เชื่อมโยงกับ Career Path พร้อมตัวอย่าง
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานและ Competency จาก Job Description
 • การจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยง Competency สู่ Training Road Map

ส่วนที่ 5 : การจัดทำ Career Path Procedure เพื่อการ Implement ระบบ

 • 7 ขั้นตอนการดำเนินงานที่ควรจะกำหนดเป็น Career Path Procedure 

ส่วนที่ 6 : แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือก เพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน (Interview and Selection for Promote)

 • การกำหนด KPI และแบบประเมิน KPI ในการเลื่อนตำแหน่ง พร้อมตัวอย่าง
 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (KPI) สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน
 • การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) พร้อมตัวอย่าง
 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกเกี่ยวกับความสามารถ (Competency) สำหรับผู้บริหาร ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน
 • การประเมินความเหมาะสมในการเลื่อนตำแหน่ง พร้อมตัวอย่าง
 • การสรุปคะแนนประเมินคุณสมบัติพนักงานที่เสนอขอแต่งตั้งรักษาการ พร้อมตัวอย่าง

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการเชื่อมโยง Career Path กับงาน HRD

 • เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้เชื่อมโยงกับ Career Path
 • เทคนิคการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan : SP) ให้เชื่อมโยงกับ Career Path
 • เทคนิคการจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Career Path
 • เทคนิคการจัดทำ KPI ให้เชื่อมโยงกับ Career Path 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การเล่า Case ประสบการณ์

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ: ในการจัดทำ Career  Path และ Individual Developmen Plan ของจริง

การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ   

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838,  095-8535-513,  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,131