รุ่น 9 เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan (KPI & Action Plan : PMS Module 1) : 25 กันยายน 2563

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องมีเป้าหมายหรือ KPI ที่ชัดเจนเป็นเข็มทิศในการดำเนินงาน ต้องวางแผนกลยุทธ์ (Strategics Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI อย่างเป็นระบบ  แต่ในการจัดทำและนำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับประเด็นคำถามที่ว่า

 • KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?
 • KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?
 • แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001 / IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?
 • แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลของแต่ละตำแหน่งงานล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?
 • จะเชื่อมโยง KPI ไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างไรดี ?  

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน KPI Management กว่า 17 ปี ที่ช่วยให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการ KPI Management แบบครบวงจรทั้ง...การกำหนดเป้าหมายแบบมืออาชีพ...การกระจายเป้าหมายสู่หน่วยงานและตำแหน่ง...การจัดทำแผนงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI...การควบคุมและติดตาม KPI อย่างเป็นระบบ ที่ทั้งแบบฟอร์มและตัวอย่าง รวมทั้ง Workshop ฝึกปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

 1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI สมัยใหม่ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
 2. เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำ KPI ในการดำเนินงานขององค์กร
 3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPI กับกลยุทธ์ขององค์กร
 4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPI ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
 6. สามารถเชื่อมโยง KPI สูู่การจัดทำ Action Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบและจัดทำ KPI และ Action ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators (KPI Introduction)

 • ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ KPI
 • KPI คือ อะไร ?
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้งานในองค์การ
 • 4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้มีประสิทธิผล
 • KPIs ในองค์กรที่ดีควรมี 4 ระดับ
 • Workshop 1 : ปัญหาที่พบในการจัดทำ KPI และแนวทางป้องกัน/แก้ไข 

ส่วนที่  2  :  แนวทางการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มในการกำหนด Corporate KPIs
 • ตัวอย่างที่ 2 : ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)
 • ขั้นตอนและวิธีการกำหนดและกระจายตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับฝ่าย/แผนก 
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มในการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

 • วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานของแต่ละฝ่ายงาน (Functional KPIs) ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) วัตถุประสงค์ (Objective) และตัวชี้วัดขององค์กร (Corporate KPIs)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของแต่ละหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI องค์กร
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน ให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร (Performance Agreement)
 • PQQCDSSMEEI ปัจจัยยอดนิยมในการกำหนด KPIs
 • ตัวอย่างที่ 5 : หัวข้อ Functional KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดตัวชี้วัดระดับตำแหน่งรายบุคคล (Position / Individual KPIs) 

 • 4 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs 
 • ขั้นตอนและวิธีการกำหนด Position KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description) 
 • ตัวอย่างที่ 7 : ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description Version 4) ที่มี KPI สอดคล้องกับงาน 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและกำหนด Position KPIs ให้สอดคล้องกับงานตาม Job Description Version 4   

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้สอดคล้องกับ KPI 

 • ความสัมพันธ์ของ KPI กับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอก ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA 
 • ตัวอย่างที่ 8 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สมัยใหม่ที่มีทั้ง KPI และ PI 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPI            

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

o   การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน

   -> ออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร

   -> ออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ของตำแหน่งงาน

   -> เขียน Action Plan ให้เชื่อมโยงกับ KPI

o   การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง QMR ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน KPI Management จากประสบการณ์ตรง 17 ปี

วันสัมมนา :   วันที่ 25 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา : Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,152