เทคนิคการออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ (Easy Key Performance Indicator to Practices) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเดิมเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ได้นำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การประเมินหรือวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ที่เป็นชัดเจนเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในเชิงของตัวเลข โดยเฉพาะการประเมินผล Performance และ Compeytency  ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่องค์กรต้องเร่งรัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการออกแบบและกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ขององค์การ และต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan) รวมทั้งการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และบุคคล ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานขององค์การ (Competitive Advantage)

แต่ในการจัดทำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับคำถามที่ว่า

o   องค์การกำหนดยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ไว้แล้ว แต่ระดับหน่วยงานจะกำหนด KPI อย่างไรให้สอดคล้อง ?

o   KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?

o   อ้าว ! แล้วแต่ละหน่วยงานต้องมี KPI ให้ครบทั้ง 4 ด้าน (BSC) ขององค์กรหรือไม่ ?

o   KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?

o   แล้วเราจะกำหนดเป้าหมายแต่ละฝ่าย/แผนกที่เราดูแลแบบไหนดี ให้เป็น SMART GOALS ที่สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายขององค์กรดีล่ะ ?

o   แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001 / IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?

o   แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?

o   จะเชื่อมโยงตัวชี้วัดและเป้าหมายไปสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบไหนถึงจะเหมาะสม ? 

หลักสูตรฝึกอบรมมีคำตอบจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานและ KPI มากว่า 12 ปี ของวิทยากร มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยองค์กรของท่านได้ โดยเรียนรู้แบบกระชับ มี Workshop ที่เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้จริง โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ KPI มาก่อน

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

  1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
  2. เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของ KPI
  3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPI กับกลยุทธ์ขององค์กร
  4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPI ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
  6. สามารถเชื่อมโยง KPI สูู่การประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. ให้การสนับสนุนการบริหารงานตามกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติงานขององค์การ ด้วยการดำเนินงานตาม KPI ที่กำหนดไว้

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators

o   Performance Control Tools

o   KPI คือ อะไร ?

o   ความสำคัญของ KPI และประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้งานในองค์การ

o   5 หลักในการออกแบบ KPI ให้ได้ผล

o   4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้ได้มีประสิทธิผล

o   KPIs ในองค์กรที่ดี มีกี่ระดับ ?

ส่วนที่  2  :  แนวทางในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

o   Balance Scorecard เครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ

o   การกำหนดและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

o   แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ของ KPI ในองค์การ

o   แนวทางการออกแบบและกำหนด KPI ระดับหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI ขององค์การ

o   ตัวอย่าง : หัวข้อ KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

o   Workshop 1 : การออกแบบและกำหนด KPI ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์การ

o   PQQCDSSMEEI ปัจจัยในการกำหนดตัวชี้วัด

o   Workshop 2 : การออกแบบ และจัดทำ KPI ระดับหน่วยงาน

o   ความเชื่อมโยงของ KPI กับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

o   การจัดทำ KPI ระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับ Action Plan ในระบบ ISO9001:2008

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับบุคคล (Individual KPIs)

o   การจัดทำ Individual KPIs จากใบกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานงาน (Function Matrix)

o   การจัดทำ Individual KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

o   ตัวอย่าง : Modern Job Description ที่มี KPI

ส่วนที่ 5  :  การเชื่อมโยง KPI สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

o   การเชื่อมโยง KPI สู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   แนวทางการกำหนดปัจจัย และน้ำหนัก KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ตัวอย่าง : การกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

o   การเชื่อมโยง KPI ทั้ง 4 ระดับไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี KPI ของหน่วยงานและรายบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

             

วิธี/รูปแบบในการเรียนรู้

o   การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม

o   การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการนำเสนองาน

o   การตอบข้อซักถาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง QMR ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก คณะกรรมการ ISO และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-0613276

Fax : 02-0613276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 121,084