ระบบบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency (Performance Appraisal Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

สถาบันฯ รับบริการจัดทำและพัฒนาระบบการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วย KPI (Key Performance Indicator) และการกำหนดความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินงาน (Competency) โดยเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Performance Appraisal) ของแต่ละตำแหน่งงาน

โดยที่องค์กรของท่านสามารถพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ และยกระดับผลการปฏิบัติงานพนักงานในภาพรวมด้วยการบูรณาการ 4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน คือ

 

1. ผลงานจาก Key Performance Indicator 4 ระดับ

2. ฝีมือการทำงาน และการเป็นบุคลากรในแบบที่คาดหวังจาก Competency 

3. Work Behavior จากสถิติการมาทำงาน และวินัยในการทำงาน

4. Productivity และ Organization Development 

 

โครงการนี้มีรูปแบบการดำเนินงานหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) การวินิจฉัยองค์กรเรื่อง Corporate KPIs, Dept./Sect. KPIs, Position KPIs, Organization/Department Chart, ระบบประเมินผลงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง "Workshop การกำหนดและกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงานและการประเมินผล" 

3) Coaching และ ติดตามงาน การปรับและกระจาย Corporate KPI ไปสู่ Department KPIs และ Section KPIs 

4) ให้คำแนะนำ ปรึกษา (Consulting)  การจัดทำ Department KPIs และ Section KPIs  ในการพิจารณาตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ำหนักความสำคัญ สูตรการคำนวณ KPI 

5) Coaching การออกแบบ/พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPI 

6) มอบหมายงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือสิ่งที่องค์กรคาดว่าจะได้รับ 

7) การติดตามงานที่มอบหมายและผลการดำเนินงานจริง จากการนำเอาระบบไปประยุกต์ใช้ (Follow Up) และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนิน วิธีการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

9) รายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข (ถ้ามี) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

 

Visitors: 129,177