รุ่น 7 เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan : 17 ธันวาคม 2562

ขอเชิญท่านมาสัมผัส...การบริหารและจัดการ KPI Management แบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างที่องค์กรของท่านไม่เคยพบมาก่อน...ทั้งการกำหนดเป้าหมาย...การกระจายเป้าหมาย...การวางแผน...การควบคุม...การติดตามผล

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์ 29 ปี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน KPI จากประสบการณ์ตรง 15 ปี

  

วันสัมมนา :   17  ธันวาคม  2562  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมอไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategics Plan) รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ที่เป็น KPI มาวัดผลเป็นรูปธรรมไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน 

แต่ในการจัดทำและนำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับประเด็นคำถามที่ว่า

 • KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?
 • KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?
 • แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001/IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?
 • แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลของแต่ละตำแหน่งงานล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?
 • จะเชื่อมโยง KPI ไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างไรดี ? 

 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบจากประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำ KPI มากว่า 15 ปี ของวิทยากร มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยให้ท่านให้เรียนรู้เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบมืออาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และจัดทำแผนปกิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงาน ที่มี Workshop ฝึกปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ KPI มาก่อน 

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

 1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI สมัยใหม่ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
 2. เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำ KPI ในการดำเนินงานขององค์กร
 3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPI กับกลยุทธ์ขององค์กร
 4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPI ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
 6. สามารถเชื่อมโยง KPI สูู่การจัดทำ Action Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบและจัดทำ KPI และ Action ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators (KPI Introduction)

 • ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ KPI
 • Performance Control Tools
 • KPI คือ อะไร ?
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้งานในองค์การ
 • 4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้มีประสิทธิผล
 • KPIs ในองค์กรที่ดีควรมี 4 ระดับ
 • Workshop 1 : ปัญหาที่พบในการจัดทำ KPI และแนวทางป้องกัน/แก้ไข

ส่วนที่  2  :  แนวทางในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มในการกำหนด Corporate KPIs
 • ตัวอย่างที่ 2 : ดัชนีวัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)
 • วิธีการกำหนดและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มในการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

 • แนวทางการออกแบบและกำหนด Functional KPIs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate KPIs
 • Workshop 2 : การออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของแต่ละหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI องค์กร
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มในการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร (Performance Agreement)
 • PQQCDSSMEEI ปัจจัยในการกำหนดตัวชี้วัด
 • ตัวอย่างที่ 5 : หัวข้อ Functional KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับตำแหน่งรายบุคคล (Position / Individual KPIs) 

 • 4 เครื่องในการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs 
 • การกำหนด Position KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
 • ตัวอย่างที่ 7 : ใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Job Description Version 4) ที่มี KPI 
 • Workshop 3 : การออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ของตำแหน่งงานจาก Job Description Version 4  

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

 • ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอก ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA 
 • ตัวอย่างที่ 8 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สมัยใหม่ที่มีทั้ง KPI และ PI 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติเขียนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPI 

           

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม

o   การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน

   -> ออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร

   -> ออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ของตำแหน่งงาน

   -> เขียน Action Plan ให้เชื่อมโยงกับ KPI

o   การตอบข้อซักถาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป

 

 วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสด        ที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ      ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 118,258