รุ่น 13 ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan : Career Management Module 2) : 6 ตุลาคม 2563

องค์กรของท่านกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในการสืบทอดตำแหน่งงานยุค New Normal แบบนี้บ้างไหม ?

 • องค์กรกำลังจะขยายงาน แต่บุคลากรที่มียังไม่พร้อมจะเติบโต
 • มีตำแหน่งสำคัญว่างและกำลังจะว่าง แต่ยังหา Successor ที่เหมาะสมไม่ลงตัว
 • ถ้าเลือก Successor ควรมีเกณฑ์การคัดเลือก และประเมิน Successor อย่างไร ?
 • หากได้ Successor แล้ว จะพัฒนาอย่างไรต่อดี ?

สถาบันฝึกฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรเชิงรุกในการจัดทำ Succession Plan อย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพิจารณาคัดเลือก การจัดทำแผน การพัฒนา การพิจารณาแต่งตั้งรักษาการ และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการจัดทำ Procedure ด้วยการถ่ายทอดเทคนิคที่หล่อหลอมจากประสบการณ์กว่า 30 ปี 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการจัดทำ Succession Plan
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยง Competency, Training Road Map, Group Development Plan, Individual Development Plan และ KPI กับ Succession Plan
 3. สามารถจัดทำ Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานเรื่อง Succession Plan ได้อย่างเป็นระบบ
 4. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และประเมิน Successor ได้อย่างมีประสิทธิผล
 5. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งหลักที่ทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 6. สามารถวิเคราะห์หา Successor และจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำแผน  สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  

ส่วนที่  1 :  มาทบทวนเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ "Succession Plan" กันก่อนดีไหม ?

 • ความหมายของ Successor และ Succession Plan
 • จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) แล้วใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?
 • ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันปัญหา 

ส่วนที่  2  :  14 เรื่องที่ควรเตรียมตัวก่อนการจัดทำ Succession Plan

 • 14 เรื่องที่ผู้บริหารและ HR ควรเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Succession Plan 

ส่วนที่  3  : 9 ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan Management System ของที่ปรึกษาและ HR มืออาชีพ (Succession Plan Process)

 • ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan Management System ของที่ปรึกษาและ HR มืออาชีพ
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan Flow Chart 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร...จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Plan (Key Position of Organization)

 • 6 หลักเกณฑ์สำคัญในการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานหลักขององค์กร 

ส่วนที่ 5 : การกำหนด 4 เกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่ง (Criteria of Recruiting and Selecting for Pool of Candidates)

 • หลักเกณฑ์สำคัญในการสรรหาและคัดเลือก Pool of Candidate ที่คนเก่ง คนดี และมีความเหมาะสม
 • แนวทางการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือก Pool of Candidate 

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan

 • แนวทางการจัดทำ Modern Job Description ในการจัดทำ Succession Plan
 • แนวทางการนำ Modern Job Description มาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อเตรียมจัดทำ Training Road Map ของตำแหน่งงานหลัก
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ของตำแหน่งงานหลัก 
 • แนวทางการกำหนดระดับ Competency ที่คาดหวังแบบ 4 ระดับขีดความสามารถ (รู้–พอทำได้–เก่ง-ถ่ายทอดได้)

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการจัดทำเส้นทางการพัฒนา ของตำแหน่งงานหลักที่จัดทำ Succession Plan (Training Road Map for Successors) 

 • Training Road Map เครื่องมือสำคัญในการจัดทำ Succession Plan
 • แนวทางการจัดทำ Training Road Map ให้เชื่อมโยงกับ Succession Plan
 • แนวทางการนำ Training Road Map มาเตรียมสรรหาและคัดเลือกกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน 

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมินกลุ่มบุคลากรที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน (Recruiting, Selecting and Evaluating Techniques for Pool of Candidates)

 • แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Pool of Candidates โดย HR
 • วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสมภาคปฏิบัติ โดยหัวหน้าและผู้บริหาร (Successor Analysis)  

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Developing  Successors Technique)

 • การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ตาม Training Road Map
 • การวางแผนปั้น Pool of Successors ด้วยแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan : SP) 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน 
 • แนวทางการพัฒนา Successor ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 70+20+10

ส่วนที่  10  :  เทคนิคการประเมินผล Successor หลังการพัฒนา (Development Evaluation of Successors) 

 • 4 เกณฑ์ของ Career Path Model ในการประเมิน เพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor 
 • เกณฑ์การประเมิน Successor หลังการพัฒนาด้วย Performance (Effective Performance Evaluation) 
 • เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Competency (Effective Competency Evaluation) 
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor ด้วย KPI และ Competency 

รูปแบบ/วิธีการอบรม :

 • บรรยายแบบ Adult Learning
 • ประกอบการจัดทำ Workshop
 • แชร์ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา Succession Plan
 • ถาม-ตอบ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล ฝ่าย HRD และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันสัมมนา :  6  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,166