ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ไม่ใช่สัญญาที่องค์กรจะเลื่อนระดับพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) แต่เป็นกระบวนการวางแผน เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับสูง/ระดับผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตำแหน่งเดิมและรองรับตำแหน่งที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต

สถาบันฯ ให้บริการในการวางและพัฒนาระบบ Succession Plan
9 ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
1.กำหนดตำแหน่งงานหลักที่ต้องการจัดทำ Succession Plan เช่น ผู้บริหารที่จะเกษียณ ใน 3-5 ปี
2. วิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ CC, MC และ FC ของตำแหน่งที่ต้องการจัดทำ Succession Plan
3. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา-คัดเลือก และเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน
4.ค้นหา และประเมินกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่ง  (Pool of Candidate) จากข้อมูลพื้นฐานของ HR
5.จัดทำ Training Road Map ของฝ่าย/ตำแหน่งงานที่จัดทำ Succession Plan
6. จัดทำ และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา Pool of Successors  ตาม Group / Individual Development Plan
7. ติดตามผลการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานของ Pool of Successors ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
8. การเลื่อนระดับตำแหน่ง
9. สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ Succession Plan
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 129,180