ที่ปรึกษาระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ไม่ใช่สัญญาที่องค์กรจะเลื่อนระดับพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) แต่เป็นกระบวนการวางแผน เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับสูง/ระดับผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตำแหน่งเดิมและรองรับตำแหน่งที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการจัดทำ Succession Plan 
  2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและสืบทอดตำแหน่ง (Career Path)
  3. Training Road Map ของตำแหน่งงานหลัก 
  4. รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น Successor
  5. Succession Plan ของ Successor เพื่อเตรียมการพัฒนา Competency Gap
  6. คู่มือระบบ Succession Plan และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
สถาบันฯ ให้บริการในการวางและพัฒนาระบบ Succession Plan
9 ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
1.กำหนดตำแหน่งงานหลักที่ต้องการจัดทำ Succession Plan เช่น ผู้บริหารที่จะเกษียณ ใน 3-5 ปี
2. วิเคราะห์และกำหนด Competency และระดับ CC, MC และ FC ของตำแหน่งที่ต้องการจัดทำ Succession Plan
3. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา-คัดเลือก และเลื่อนระดับตำแหน่งพนักงาน
4.ค้นหา และประเมินกลุ่มคนที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่ง  (Pool of Candidate) จากข้อมูลพื้นฐานของ HR
5.จัดทำ Training Road Map ของฝ่าย/ตำแหน่งงานที่จัดทำ Succession Plan
6. จัดทำ และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา Pool of Successors  ตาม Group / Individual Development Plan
7. ติดตามผลการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานของ Pool of Successors ตามตัวชี้วัดที่กำหนด
8. การเลื่อนระดับตำแหน่ง
9. สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ Succession Plan
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 160,925