เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร (Strategy PMS) วันที่สอง : กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

เช้าวันที่ 9 มีนาคม 59 อ.ต้น ของเราเดินทางมาทำงานให้กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร” (Strategy Performance Management System) ให้แก่คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเป็นวันที่สอง

PMS ภาคปฏิบัติฉบับ อ.ต้น มี 6 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้นะค่ะ
1. เริ่มต้นที่ Goals Setting ด้วย KPI 
2. จากนั้นก็ People Development ตาม Training Roadmap เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
3. และก็ออกแบบ/พัฒนา Performance Management System Design and
Implementation ด้วย KPI และ Competency ควบคู่กันไป
4. แล้วก็มาถึงขั้น Performance Appraisal โดยมี Coaching และ Feedback ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทำงาน
5. ตามต่อด้วย Performance Develop and Review
6. สุดท้ายก็เชื่อมโยงผลการประเมินไปสู่ Human Resources System 3 ด้าน คือ
•Reward System
•Training Road Map 
•Career Development

เอ้า! ลองทำกันดูเลย
Visitors: 285,529