เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร (Strategy PMS) วันแรก : ฟาร์มโชคชัย โดย อาจารย์ธนุเดช ธานี

Visitors: 290,248