HRIS โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

วาเลนไทม์นี้ ผมได้รับคำเชิญจากท่านอาจารย์ วรพงษ์ รวิรัฐ อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT), ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล, กรรมการบริหารสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) ให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายร่วมกับท่าน...ภาคภูมิใจมากๆ ที่อาจารย์ที่ผู้สอนผมมาให้การยอมรับและไว้วางใจครับ

ผมจะ Up สื่อการบรรยายพิเศษเรื่อง Human Resourse Information System (HRIS) ของ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นวิทยาทาน เพื่อการเรียนรู้และนำไปต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาองค์กรนะครับ

ธนุเดช ธานี

Visitors: 285,529