หลักสูตรยอดนิยม

สถาบันฯ มีหลักสูตรยอดนิยมที่องค์กรธุรกิจชั้นนำ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ให้การต้อนรับ อาทิเช่น 

 1. กลุ่มหลักสูตร OKR & KPI, การวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน 
 2. กลุ่มหลักสูตร ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 
 3. กลุ่มหลักสูตร การบริหารขีดความสามารถ เส้นทางการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนารายบุคคล (Competency, Training Road Map & Individual Development Plan) 
 4. กลุ่มหลักสูตร การบริหารสายอาชีพบุคลากร Career Path, Succession Plan, Talent Management
 5. กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาองค์กร การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ (Oraganization Development & Change Management and Knowledge Management)
 6. กลุ่มหลักสูตร การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ และใบกำหนดหน้าที่งาน (Interview & Selection, Job Description)
 7. กลุ่มหลักสูตร ทักษะผู้จัดการมืออาชีพ และการบริหารกลยุทธ์ (Professional Manager Skills & Strategic Management)
 8. กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership Development & Supervisory Skills)
 9. กลุ่มหลักสูตร การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และการพัฒนาบุคลากร (HR for Non HR & People Development)
 10. กลุ่มหลักสูตร การสร้างความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (Employee Engagement and Teamwork)
 11. กลุ่มหลักสูตร Engagement Team Building
 12. กลุ่มหลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ (Welfare Committee & Employee Relations)
 13. กลุ่มหลักสูตร จิตสำนึกองค์กร การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร และวัฒนธรรมองค์กร (Organization Awareness, Ownership & Culture)
 14. กลุ่มหลักสูตร การสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนอ  (Communication, Coordination and Presentation)
 15. กลุ่มหลักสูตร การตลาดและการขาย (Sales and Marketing)
 16. กลุ่มหลักสูตร ด้านการบริการ (Service)
 17. กลุ่มหลักสูตร การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Management System)

เราขอขอบพระคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ

โทรมาคุยกับเราสิค่ะ 091-7387838, 095-8535513, 02-061-3276    
E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 285,532