ที่ปรึกษาระบบบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency (Performance Appraisal Management System) อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

สถาบันฯ รับบริการจัดทำและพัฒนาระบบการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วย KPI (Key Performance Indicator) และการกำหนดความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินงาน (Competency) โดยเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Performance Appraisal) ของแต่ละตำแหน่งงาน

โดยที่องค์กรของท่านสามารถพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ และยกระดับผลการปฏิบัติงานพนักงานในภาพรวมด้วยการบูรณาการ 4 เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน คือ 

1. ผลการปฏิบัติงานจาก Key Performance Indicator 

2. ขีดความสามารถในการทำงานจาก Competency ที่องค์กรคาดหวัง

3. Work Behavior จาก Core Value, Culture และสถิติการมาทำงาน รวมทั้งวินัยในการทำงาน

4. กิจกรรมพัฒนาองค์กรแลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Result)  

  1. บริษัทมีตัวชี้วัดและเป้าหมายทางธุรกิจ (Corporate KPIs) ชัดเจนเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติด้านการเงิน, ลูกค้า, กระบวนการทางธุรกิจ และการเรียนรู้/พัฒนา
  2. ทุกฝ่ายงานมีตัวชี้วัดและเป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPIs) ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs)
  3. ทุกแผนกมีตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก (Section KPIs) ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPIs)
  4. เจ้าหน้าที่มีตัวชี้วัดและเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs) ชัดเจนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนก (Section KPIs) และงานที่ทำ
  5. แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ยุคใหม่ สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่รูปธรรมเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs) เป้าหมายฝ่ายงาน (Department KPIs) เป้าหมายของแผนก (Section KPIs) และเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs) และสร้างความชอบธรรมในการประเมินผล รวมทั้งลดการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนสร้างการยอมรับจากบุคลากร
  6. นำระบบการพัฒนาความสามารถให้เป็นบุคลากรคุณภาพ (Competency) เชื่อมโยงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่
  7. สามารถกำหนด ทบทวน พัฒนา Corporate KPIs, Department KPI, Section KPIs และ Position KPIs รวมทั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เองในปีต่อ ๆ ไปหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษา

 รูปแบบการดำเนินงานโครงการ 

1) การวินิจฉัยองค์กรเรื่อง Corporate KPIs, Dept./Sect. KPIs, Position KPIs, Organization/Department Chart, ระบบประเมินผลงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง "Workshop การกำหนดและกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงานและการประเมินผล" 

3) Coaching และ ติดตามงาน การปรับและกระจาย Corporate KPI ไปสู่ Department KPIs และ Section KPIs 

4) ให้คำแนะนำ ปรึกษา (Consulting)  การจัดทำ Department KPIs และ Section KPIs  ในการพิจารณาตัวชี้วัด เป้าหมาย น้ำหนักความสำคัญ สูตรการคำนวณ KPI 

5) Coaching การออกแบบ/พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย KPI 

6) มอบหมายงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือสิ่งที่องค์กรคาดว่าจะได้รับ 

7) การติดตามงานที่มอบหมายและผลการดำเนินงานจริง จากการนำเอาระบบไปประยุกต์ใช้ (Follow Up) และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนิน วิธีการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

9) รายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข (ถ้ามี) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-9881304 ค่ะ 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 285,530