อาจารย์ จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ (อ.จี๊ป)

ความชำนาญในสายงาน

 • วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • Coach & Professional Trainer วิทยากรด้านจิตวิทยาการบริหารและการโค้ช
 • วิทยากรที่ใช้แนวการฝึกอบรมแบบ MindfulnessCoaching & Training with M-THAI
 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา  (Counselor)
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ  “โครงการช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”
 • ที่ปรึกษาผู้ประกอบการรายใหม่ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Early Stage)”

ประวัติการทำงาน Top of Field ในแต่ละด้านจากอดีตกว่า 20 ปี

 • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด
 • หัวหน้างานแผนกพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน สำนักผู้อำนวยการ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • หัวหน้างานบุคคลและธุรการ  บริษัทเอบิโก้ โอลดิ้งจำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี

(ตั้งแต่  2545  ถึงปัจจุบัน)

ในกลุ่มหลักสูตร  5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 • 5สเพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การบริหาร 5สให้ประสบความสำเร็จด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
 • เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
 • กลยุทธ์การฟื้นฟู 5สให้ประสบความสำเร็จ
 • บทบาทคณะกรรมการ 5ส
 • กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 • การจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักการ 5ส

ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยากร

กลุ่มหลักสูตร Soft Skill เพื่อการบริหารจัดการ

 • จิตวิทยาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
 • จิตวิทยาการสื่อสารและโน้มน้าวใจ
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับผู้บังคับบัญชา
 • จิตวิทยาการทำงานให้มีความสุข
 • บริหารคนต่างGen เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • ทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • Leader as a Coach
 • Coaching Skill
 • ทักษะการโค้ชงาน(Coaching Skill) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • ทักษะการโค้ช(Coaching Skill) และการให้คำปรึกษา (Counseling)
 • สื่อสารสร้างสัมพันธ์เพิ่มพลังงานสำเร็จ
 • ฉลาดทางอารมณ์(EQ)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย7Q
 • การทำงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน (Proactive Working)
 • ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Time Management Skill)
 • Gen Y  การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าต่อตนเองต่องานและต่อองค์กร

ประสบการณ์ด้านวิทยากรในหลักสูตรด้านต่าง ๆ ๖ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าบางส่วน) 

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ(ได้รับเชิญบรรยายเป็นการส่วนตัวไม่รวมผ่านสถาบันฝึกอบรม)

 • สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการพยาบาล (บริหารอนามัย) รุ่น 35, 36, 37, 38, 39, 40 : ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรประจำหลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร
  และจูงใจทีมงาน
 • สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชารุ่น1,
  รุ่น2  รุ่น 3  : ปัจจุบัน  เป็นวิทยากรประจำหลักสูตรจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน
 • สำนักราชเลขาธิการ  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางรุ่น28
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่  บางกรวย  กรุงเทพมหานคร
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  แม่เมาะจ.ลำปาง
 • กองการฝึกอบรม  การไฟฟ้านครหลวง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • กองการเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบกรุงเทพ - TCDC 
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ฯลฯ

หน่วยงานเอกชนทั่วไป  (ได้รับเชิญบรรยายเป็นการส่วนตัวไม่รวมผ่านสถาบันฝึกอบรม)

 • บริษัทออลล์เทรนนิ่งจำกัด  (CP ALL)
 • บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 • บริษัทกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
 • บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นจำกัด
 • บริษัทพรอพเพอร์ตี้แคร์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  (PCS)
 • บริษัทแบล็กแคนยอนจำกัด
 • บริษัทโอสถสภาจำกัด
 • บริษัทสยามกลาสอินดัสทรีจำกัด
 • บริษัทพรีม่าโกลด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 • บริษัทเคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 • บริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัด
 • บริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัด
 • บริษัทอีซูซุโกลบอลซีวีเอ็นจิเนียริ่งเซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัทฮิตาชิโกลบอลท์จำกัด
 • บริษัทปทุมธานีบริวเวอรรี่จำกัด
 • บริษัทพีเจ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทไทยกองจำกัด
 • บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทแลนดี้โฮม  (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทยูมิคอร์พรีเชียสเมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
 • บริษัทควอนเซียมโซลูชั่นจำกัด
 • บริษัทไทยอกริฟู้ดส์จำกัด(มหาชน)
 • บริษัทเอ็นทีเจ็นแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
 • บริษัทเอเทคเท็กซ์ไทล์จำกัด
 • บริษัทไบโอคอสกรุ๊ปจำกัด
 • CKD THAI CORPORATION LTD.
 • Honda Logistics Asia
 • Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
 • Siam Sempermed Corporation Limited (Surattani Branch)
 • บริษัทไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัด
 • ฯลฯ
Visitors: 293,178