เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 5 (Production Planning and Control) : 31 กรกฎาคม 2567

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

 1. เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่
 2. เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต
 3. เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน
 4. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

 1. ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต
 3. การลดความสูญเสียในการผลิต
 4. ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)
 5. ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต
 6. การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต
 8. แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต
 9. ระบบการผลิตแบบผลัก (Push System) และแบบดึง (Pull System)
 10. ระบบคัมบัง (Kanban System)
 11. เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต เช่น
  • การผลิตอย่างต่อเนื่อง
  • มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
  • ผังสารธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)                    
 12. การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า
 13. การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้า ด้วยแผนการไหลของกระบวนการผลิต
 14. การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม
 15. Process time & Cycle time & Manpower
 16. Takt time & Cycle time
 17. ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling)
 18. การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)
 19. การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)
 20. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning) 
 21. การผลิตแบบต่อเนื่องด้วย Production Board
 22. สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต
 23. การใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิต (Enterprise Resource Planning: ERP)

วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture) 
 • การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย 
 • การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร 

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
 • ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นม.ศรีปทุมม.ธุรกิจบัณฑิต  
 • ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 

วันและเวลาสัมมนา  :

รุ่นที่  5  วันที่  31  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

พิเศษ 3,900 บาท/ท่าน เมื่อชำระก่อนการอบรม 7 วันทำการ 

(ปกติ 4,200 บาท/ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,516