ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 (Culture Change Agent) : 10 เมษายน 2567

ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Culture Change Agent) เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางแผน ปรับแผนงาน ดำเนินการ และควบคุมการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกันและบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานและตัวกลางในการสื่อสารไปยังบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในองค์กร ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่ที่ต้องสร้าง ทบทวน และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ ต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการดำเนินงานให้กับ Culture Change Agent เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติในการสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ Culture Change Agent ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ในรูปแบบการเรียนรู้ที่กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติสำหรับ Culture Change Agent
 2. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่องค์กรควรดำเนินการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ ทักษะสำคัญ และความท้าทายของ Culture Change Agent ในการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 4. สามารถประเมินบทบาทหน้าที่ของ Culture Change Agent ในการเตรียมแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถจัดทำแผนงาน กำหนดเรื่องสำคัญ และกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างแนวทางการนำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปใช้ในการประเมินผลประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม
 7. สามารถกำหนดและเลือกวิธีวัดผลสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  เรื่องที่ Culture Change Agent ควรรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • ความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) กับค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
 • กระบวนแปลงค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • แนวทางการแปลงค่านิยมองค์กรสู่วัฒนธรรมองค์กร (Guidelines for Transforming Core Values into Corporate Culture)
 • แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่พฤติกรรมองค์กร (Guidelines for Transforming Corporate Culture into Organizational Behaviors)
 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์สิ่งที่องค์กรควรดำเนินการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่  2  :  บทบาทหน้าที่ของ Culture Change Agent ในการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • ความหมายของ Culture Change Agent
 • ความสำคัญของตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทหน้าที่ของ Culture Change Agent ในการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • Workshop 2 : Culture Change Agent Self-assessment
 • คุณลักษณะของ Culture Change Agent ที่ดี
 • ทักษะสำคัญที่Culture Change Agent ควรจะมี

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการจัดทำแผนงานและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • กระบวนการ PDCA ในขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • เรื่องสำคัญที่ต้องกำหนดไว้ในแผนงานสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • กิจกรรมน่าสนใจที่ควรดำเนินการในสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แนวทางการสื่อสารแผนงานและกิจกรรมแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่  4  :  การเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การประเมินผลประจำปี 

 • แนวทางการนำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลประจำปี (Performance Appraisal Criteria)
 • แนวทางการเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การประเมินผลประจำปี

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • หลักการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดและเลือกวิธีวัดผลสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ Change Agent และทีมงาน HR   

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  2  วันที่  10  เมษายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.       

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 • การปรับจูน Mindset ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากร ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพิเศษ HR จากประสบการณ์ 34 ปี 
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

สถานที่อบรม (VENUE) : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม  

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 279,166