การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแบบ HR Business Partner (HRBP) รุ่นที่ 4 : 4 เมษายน 2567

HRBP เป็นการสร้างมูลค่า (Add Value) ให้องค์กรและบุคลากรในการผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน” การบริหารทรัพยากรบุคลากรยุคใหม่มุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ตอบสนองทิศทางขององค์กรและความต้องการของผู้บริหารระดับสูงที่เรียกว่า “หุ้นส่วนธุรกิจ หรือเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร (HR Business Partner)”  ในการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) ในการ “เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้” ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) การพัฒนาองค์กร (Organization Development : HROD) การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation)  ดังนั้น HR มืออาชีพยุคใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ กรอบความคิดและเทคนิคการทำงานของ HRBP ซึ่งต่อยอดความคิดจากการบริหารทรัพยากรบุคคลปกติ (HR Function) สู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นให้ตอบสนองทิศทางขององค์กรและความต้องการของผู้บริหารจนถึงขั้นเป็น HRBP ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้ HR องค์กรของท่านเปลี่ยนบทบาทจาก HR Function เป็น HR Business Partner ตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ในรูปแบบเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไป Implement ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของ HRBP ความแตกต่างระหว่าง HRBP และ HR Function รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ HR Business Partner ได้
 2. สามารถสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร (Organization Development : HROD) ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจได้
 4. สามารจัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงาน HR Transformation เปลี่ยน HR Function เป็น HR Business Partner ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการดำเนินงานแบบ HRBP บริหารงานร่วมกับฝ่ายงานอื่น ในการผลักดัน สนับสนุน และตอบสนองเป้าหมายขององค์กรได้

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ HRBP

 • HRBP คืออะไร
 • ทำไม HR ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น Business Partner
 • ความสำคัญของ HRBP ต่อองค์กร
 • ความแตกต่างระหว่าง HRBP และ HR Function
 • ถ้าโครงสร้างองค์กรไม่มีฝ่าย HRBP แล้วจะเป็น HRBP ได้อย่างไร “รอ หรือ เริ่ม” ???

ส่วนที่ 2 : บทบาทและทักษะสำคัญของ HRBP ในการเป็นที่ปรึกษา หุ้นส่วนธุรกิจ หรือเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร

 • บทบาทสำคัญของ HRBP ในการเป็นที่ปรึกษา หุ้นส่วนธุรกิจ หรือเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร
 • HRPB Skills ที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 • 3 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ด้วย SWOT Analysis พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ด้วย Business Direction & Strategy Template
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Business Direction & Strategy Template
 • แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ด้วย Balance Scorecard & KPIs พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategy) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้วยการจัดทำแผนงานด้าน HR ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร (Organization Development : HROD) ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ

 • กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development Process) ที่ HRBP ต้องรู้
 • แนวทางการวิเคราะห์องค์กร (Organization Development : HROD)
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการวิเคราะห์องค์กร ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์กร (Design Components)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวินิจฉัยองค์กรในการจัดทำ Organization Development 
 • จะยอมรับความเสี่ยง หรือบริหารการเปลี่ยนแปลงดี ???
 • ตัวอย่าง : แบบสรุปการวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
 • แนวทางการออกแบบและพัฒนาองค์กรด้วย HROD

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 • 5 แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation)
 • HR Transformation Mindset
 • การจัดทำแผนการดำเนินงาน HR Transformation เปลี่ยน HR Function เป็น HR Business Partner
 • การวิเคราะห์งานด้าน HR ในการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงาน HR Transformation เปลี่ยน HR Function เป็น HR Business Partner

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

HRM ,HRD, HRD และ HRBP ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษา IDP
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ
 • การระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม   

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม :

รุ่นที่  4  วันที่   4  เมษายน   2567  เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอ  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,170