อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

การศึกษา 

* ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of  Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

* Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

การฝึกอบรม - สัมมนา                                   

* Certificated to Train the Trainer

* Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

* Certificated to Impressive Personality Development Program (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

ประสบการณ์การทำงาน

*ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดขายตรง ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง

*ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี

*ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

 -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

 -ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

*ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

*ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด                  

ปัจจุบัน

*ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงาน  องค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

* อาจารย์พิเศษประจำ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

   มหาวิทยาลัยเกริก

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

* วิทยากรรับเชิญประจำของบริษัท และสถาบัน

*People Develop Center(PDC)

* คณะวิทยาการจัดการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

* สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

* สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

* วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      

ผลงานทางวิชาการ

* เขียนบทความลงคอลัมน์ เปิด..อก..คุยในหนังสือพิมพ์ เส้นทางนักขาย ลงประจำรายปักษ์

*เขียนบทความลงคอลัมน์ Here We Go ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILANDลงประจำรายเดือน

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์

* ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการInnovative Variety ทาง True Vision และช่องสถานีอื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย

* ออกอากาศสัมภาษณ์สดออนไลน์ของสถานีดีพร้อม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs 4.0 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ) หัวข้อ ทักษะการขาย และการนำเสนออย่างมืออาชีพ

 Top Hit & Latest Training Course

 • เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก
 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ทักษะการปิดการขายช่องทางออนไลน์
 • เทคนิคการปิดขายให้กลายเป็นเรื่องง่ายแบบมืออาชีพ
 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง
 • การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
 • Marketing & Selling Mind
 • Sales Planning & Sales Forecast Analysis
 • Customer Analysis and Professional Selling Skills
 • Sales Analysis and Planning for Customer
 • Sales Supervisor and Area Manager
 • Proactive Sales for Increasing New Customer
 • 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ(7th Step for Success Selling)
 • กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว
 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
 • เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • Customer Service Excellence
 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 4.0
 • การขายเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจของพนักงานหน้าร้าน (PC)
 • เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0
 • ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย 
 • Working Continuous Development & Effective Resources Management
 • Creative Thinking & Work Motivation
 • Customer Satisfaction Survey
 • เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
 • Super Managerfor New Manager
 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ
 • Becoming an Effective Supervisor                                               
 • Problem Solving & Decision Making Skill in action
 • Root Cause Analysis Skill  in action
 • 5W2H & 5-Whys Analysis Skill in action
 • การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 • Communication for High Powerful Performance
 • Coaching for High Leader Performance in action
 • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
 • Lean Process Management
 • การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI & BSC
 • การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)
 • 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work) 
 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและการสร้างระบบ 5ส
 • การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
 • การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
 • การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 • ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Mindset and Skillset for Excellent Innovation)
 • การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ(Analytical Skill for Logical Thinking)
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)
 • ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Professional Conversation Skills)
 • การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Manpower Planning Management)
 • จับมือปั้น Competency – Based Model(CBM)
 • IDPs to Drive The Company Goals
 • การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ
 • เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency
 • ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)
 • HR FOR NEW HR
 • HR FOR NON HR
 • Time Management for Effective Work
 • จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection Technique)
Visitors: 285,537