People Management (บริหารคนและทีมงานให้สร้างกำไรและบรรลุเป้าหมายองค์กร) รุ่นที่ 5 : 14 พฤศจิกายน 2567

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน ที่ต้องบริหารคนให้สร้างผลกำไร และบรรลุเป้าหมายองค์กร 

หลักการและเหตุผล :

หากองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “คน (Man) ” เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีมูลค่า (Value Added) ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ (Competitive Advantage) โดยมีผู้จัดการและหัวหน้างานเป็นกําลังหลักสําคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันความสําเร็จขององค์กร ที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ  ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นเสริมสร้าง “เทคนิคในการบริหารคนสำหรับผู้นำ เพื่อที่จะบริหารคนเก่ง (Talent Management) และคนฝีมือมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งคนไร้ประสิทธิภาพ (Dead Wood)" ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษ จากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 33  ปี ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่านสามารถบริหารคนได้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management) และกลุ่มคนมาตรฐาน (Performance Achieved) รวมทั้งกลุ่มคนไร้ประสิทธิภาพ (Dead Wood)
 2. พัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคนและทีมงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 3. สามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร ทีมงาน และบุคคลรอบข้างมากขึ้น
 4. เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ของทีมงาน
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จขององค์กร  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง HRM & HRD กับ People Development และ People Management

 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง HRM & HRD กับ People Development
 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง HRM & HRD กับ People Management

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการบริหารคนเก่ง และคนไม่เก่งในทีมงาน 

 • Workshop 1 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการบริหารคนนอกตำรา
 • แนวทางในการบริหารคนเก่ง สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Talent Management)
 • แนวทางในการบริหารคนฝีมือมาตรฐาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Performance Achieved)
 • แนวทางในการบริหารคนไร้ประสิทธิภาพ สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Dead Wood)

ส่วนที่  3  :  เทคนิคพื้นฐานในการบริหารคน สำหรับผู้นำยุคใหม่

 • ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงานด้วย (Modern Leadership)
 • การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication)
 • การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Effective Motivation)
 • การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

ส่วนที่  4  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการคัดเลือกคนเก่งและคนดี (Recruitment & Selection)

 • การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานให้ได้คนเก่งและคนดี สำหรับผู้นำยุคใหม่

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน ด้วยการปกครองบังคับบัญชา

 • บทบาทหัวหน้างานกับการเสริมสร้างวินัยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 • แนวทางการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการลางาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับในการพิจารณาลงโทษทางวินัยแบบ HR Professional  
 • Case Study : การพิจารณาลงโทษทางวินัย

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

 • กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
 • Workshop 2 : แชร์-โชว์-ใช้ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)

 • ประเมินผลงานอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงานจากลูกน้อง ???

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

 • ส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน และผู้บริหารยอมรับ ???

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการบริหารคน ด้วยการรักษาบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน (People Retention)

 • เทคนิคการดึงดูดคน “ก่อนที่เขาคิดจะไปจากองค์กร
 • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ “คนที่อยากไป ให้กลับใจอยากทำงานกับองค์กร" 

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ปฏิบัติการ: ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  5  วันที่  14  พฤศจิกายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน เมื่อชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ

             ปกติ 4,200 บาท/ไม่รวม Vat

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,509