การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจและการทำงาน (Team Development linked Business & Work) โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ทำไมหลายองค์กรยังจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ๆ ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน ???

จะดีกว่าไหมถ้าจะอบรมหรือพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับธุรกิจและการทำงานได้
 2. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพได้
 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. สามารถวิเคราะห์และกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix ของแผนกให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up) ได้
 8. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรมภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่   1  :  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับธุรกิจและการทำงาน (Team Development Introduction)

 • ความสำคัญของการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับธุรกิจและการทำงาน
 • ใครบ้างหนอที่ “ต้อง” มีส่วนร่วมพัฒนาทีมงานของเรา ?
 • สาเหตุของความไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้การพัฒนาทีมงานที่ไม่มี Value  และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข

ส่วนที่   2  :  การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถทีมงานอย่างมืออาชีพ (Team Development Tools)

 • เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน
 • เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน
 • เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

ส่วนที่   3  : เทคนิคการใช้ Training & Development Road Map ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ Training & Development Road Map ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน
 • ตัวอย่างที่ 1 : Training & Development Road Map ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency ในการเตรียมจัดทำ Training & Development Road Map แต่ละสายงาน 

ส่วนที่   4  :  เทคนิคการใช้ Individual Development Plan (IDP) ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำ IDP ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวิเคราะห์และประเมิน Competency ทีมงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และการทำงาน
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการวิเคราะห์ Competency Gap
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติ Competency Assessment ในการวิเคราะห์หา Competency Gap ของทีมงานในการเตรียมจัดทำ IDP
 • แนวทางการจัดทำ IDP ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ของทีมงานรายบุคคล
 • ตัวอย่างที่ 3 : แผนพัฒนาทีมงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ส่วนที่   5  :  เทคนิคการใช้ Skill Matrix / OJT Matrix ในการพัฒนาขีดความสามารถทีมงาน

 • ขั้นตอนและเทคนิคการจัดทำSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อการพัฒนา Skills ทีมงานของแต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มSkill Matrix / OJT Matrix ยุคใหม่
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Skill ในการเตรียมจัดทำ Skill Matrix / OJT Matrix แต่ละแผนก ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 • เทคนิคการสอนงานแบบ Effective OJT

ส่วนที่  6  : เทคนิคการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาทีมงาน (Development Follow up)

 • แนวทางการติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาทีมงานยุคใหม่จาก Result ของฝีมือการทำงาน
 • การบันทึกประวัติการพัฒนาและรายงานผลด้วยแผนภูมิเรดาร์ (Radar Chart) 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :  

 • การบรรยาย (Lecture) ผ่าน Zoom
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ
 • การถามตอบ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และ HRD 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   

ระยะเวลาการอบรม :  

จำนวน 1 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276  

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 285,540