อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ การสื่อสาร                 และระบบเอกสาร 

การศึกษา

 • ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Customer Service Dynamic / Customer Relation Management
 • Big Presentation / Train the Trainer /Coach (ThaiCoach รุ่น 3) etc.  

กลุ่มหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ :

 • กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ในงานบริการ
 • การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสอนลูกน้องให้ได้งานตามเป้าหมาย
 • ทักษะหัวหน้างานที่เจ้านายไว้วางใน ลูกน้องยอมรับ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
 • การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จในอนาคต  (สำหรับนักศึกษา)
 • สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน (สำหรับนักศึกษา) 

ประวัติการทำงานพอสังเขป :

 • หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้า และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บและบริหารเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18   ปี
 • Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
 • อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์  มากกว่า 4 ปี 
 • อาจารย์ประจำที่ โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด 

กลุ่มลูกค้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน พอสังเขป :

 • บ.วี.เพาเวอร์เทค จำกัด
 • บ.เอ จี ซี เทคโน กลาส จำกัด 
 • บ.วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด
 • บ.สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด  
 • บ.ฮาโต เพ็นท์ จำกัด / กรมพัฒฯ จ.สมุทรสาคร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง บริหารธุรกิจ (BBC)
 • วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
 • โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต (3 รุ่น)
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 จ.อุบลราชธานี
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
 • เทศบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี 
 • บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ในเครือ 14 แอสเสท
 • สถาบันพัฒนาบุคลกร ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)    ฯลฯ
Visitors: 285,542