การบริหารความเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 (Change Management) : 1 กุมภาพันธ์ 2565

การเปลี่ยนแปลง หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

หากคุณเป็นผู้นำในองค์กรต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือต้องบริหารความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ?

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางปัจจัยแวดล้อมภายนอก (PESTEL) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฏหมาย และอื่นๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและดำเนินงานขององค์กร  องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยล่มสลายหายไป เป็นเหตุให้องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง อยู่รอด และเติบโตขององค์กร การที่จะยืนหยัดฝ่ามรสุมความเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ได้นั้น องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การที่องค์กรจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ต้องอาศัยผู้บริหาร และหัวหน้างานเป็นคนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านบริหารความเปลี่ยนได้ทั้งระบบงานและใจของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อองค์กรหน่วยงานและตนเอง
 3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องของหน่วยงานและองค์กรกับปัจจัยภายนอกในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อเป็นการเตรียมตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • Change Management VS Management Change
 • Change Management (CM) VS Oraganization Development (OD)
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • Learning by activity : เรารู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง
 • ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 3 : รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Model)

 • Change Management Model
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change)
 • การบริหารควาเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategy Change)
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self Change)

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้นำยุคใหม่ 

 • กระบวนการพัฒนาองค์กรและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 • แนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กร
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับหน่วยงาน 

ส่วนที่  5  :  9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร 

 • 3 ทางเลือกในการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • Workshop 2 : ทางเลือก VS ทางรอดของความเปลี่ยนแปลง
 • 9 เรื่องที่ผู้บริหารต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร 

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HROD for High Performance Organization)

 • การบริหารขีดความสามารถ (HROD based on Competency Management)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (HROD based onPerformance Management)
 • การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (HROD based on Career Path Management)
 • การบริหารคนเก่ง (HROD based onTalent Management)

ส่วนที่ 7 : ความท้าทายในการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้นำทุกระดับในองค์กร

 • ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
 • บุคลากรกับการเปลี่ยนแปลง
 • สิ่งที่ผู้นำทุกระดับต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร
 • 8 เทคนิคในการจัดการความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทุกระดับในองค์กร

ส่วนที่ 8 : Heart Mission ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร

 • แนวทางการแปลงสิ่งที่องค์กรต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติแปลง Heart Mission สู่แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจ 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ :  

 1. การบรรยาย แบบ Virtual ผ่าน Zoom
 2.  Workshop และนำเสนอ
 3. ตอบข้อซักถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้และต่อยอดในการปฏิบัติจริง

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  3  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม : 

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 201,447