การบริหารความเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 (Change Management) : 2 พฤศจิกายน 2567

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ในฐานะผู้นำองค์กรในแต่ละระดับ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ หรือบริหารการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการดำเนินงาน ?

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม   กฏหมาย และอื่นๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและดำเนินงานขององค์กร  องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยล่มสลายหายไป เป็นเหตุให้องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง อยู่รอด และเติบโตขององค์กร การที่จะยืนหยัดฝ่ามรสุมความเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ได้นั้น องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การที่องค์กรจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ต้องอาศัยผู้บริหาร และหัวหน้างานเป็นคนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านบริหารความเปลี่ยนได้ทั้งระบบงานและใจของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อองค์กรหน่วยงานและตนเอง
 3. เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้
 4. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องของหน่วยงานและองค์กรกับปัจจัยภายนอกในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถประเมินความพร้อม 9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
 7. เสริมสร้างทคนิคและวิธีการเตรียมรับมือความท้าทายในการบริหารคนกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 8. สามารถจัดทำ Change Action Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 9. สามารถเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีแนวทางแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • Change Management VS Management Change
 • Change Management (CM) VS Organization Development (OD)
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 3 : รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Model)

 • Change Management Model
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change)
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategy Change)
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self Change)

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้นำยุคใหม่ 

 • กระบวนการพัฒนาองค์กรและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 • แนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กรให้พร้อมรับและรุกในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กร
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับหน่วยงาน 

ส่วนที่  5  :  9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร 

 • 3 ทางเลือกในการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • Learning by activity : ทางเลือก VS ทางรอดของความเปลี่ยนแปลง
 • 9 เรื่องที่ผู้บริหารต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร 
 • Workshop 2 : Change Assessment

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HROD for High Performance Organization)

 • การบริหารขีดความสามารถ (HROD based on Competency Management)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (HROD based on Performance Management)
 • การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (HROD based on Career Path Management)
 • การบริหารคนเก่ง (HROD based on Talent Management)

ส่วนที่ 7 : ความท้าทายในการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้นำทุกระดับในองค์กร

 • ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
 • บุคลากรกับการเปลี่ยนแปลง
 • สิ่งที่ผู้นำทุกระดับต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร
 • 8 เทคนิคในการจัดการความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทุกระดับในองค์กร

ส่วนที่ 8 : Heart Mission ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร

 • แนวทางการแปลงสิ่งที่องค์กรต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติด้วย Change Action Plan
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Organization Diagnosis (WS1) และ Change Assessment (WS2) สู่ Change Action Plan

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจ 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ :  

 1. การบรรยาย 
 2.  Workshop และนำเสนอ
 3. ตอบข้อซักถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้และต่อยอดในการปฏิบัติจริง

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  4  วันที่  2  พฤศจิกายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

สถานที่อบรม

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 296,513