สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ รุ่นที่ 6 (Corporate Culture) : 21 กันยายน 2567

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีทิศทางที่ชัดเจน จะเป็นตัวสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และกำหนดให้บุคลากรรู้ว่าควรจะปฏิบัติงาน หรือประพฤติตนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า ช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร  องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ควบคู่กับการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร    ผู้จัดการ และบุคลากรองค์กรของท่านร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ 
 2. ตระหนักถึงประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า
 3. สามารถแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
 4. สามารถกำหนดพฤติกรรมหลักที่พึงประสงค์ (Key Behavior) ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจ เพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. สามารถจัดทำแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 6. สามารถจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  สิ่งที่ควรรู้ก่อนสร้าง/ทบทวนวัฒนธรรมองค์กร (Introduction to Corporate Culture)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร ?
 • ค่านิยมองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
 • วัฒนธรรมองค์กรมีประโยชน์อย่างไร ?
 • วัฒนธรรมองค์กรมีคุณลักษณะอย่างไร ?
 • 4 วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร 

ส่วนที่  2  :  สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้อย่างยั่งยืน ??? (How to create a Sustainable Corporate Culture ?)

 • 6 แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน (Guidelines for creating a Sustainable Corporate Culture)
 • ตัวอย่าง วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
 • ตัวอย่าง แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่  3  :  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ (Changing Corporate Culture to Support Business)

 • แนวทางการกำหนด/ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ (Guidelines for defining/reviewing Corporate Culture)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการกำหนด/ทบทวนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  และกลยุทธ์
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด/ทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่พฤติกรรมองค์กร (Techniques for Transforming Corporate Culture into Organizational Behaviors)

 • เทคนิคการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่พฤติกรรมองค์กร 
 • ตัวอย่าง วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมที่คาดหวัง
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดพฤติกรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ส่วนที่  5  :  การเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (Corporate Culture into Practice)

 • องค์ประกอบของแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Preparation of Action Plan to create and develop a Strategic Corporate Culture)
 • ตัวอย่าง พฤติกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละสถานการณ์การทำงาน
 • ตัวอย่าง แนวทาง/กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนที่  6  :  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Monitoring and Evaluating)

 • หลักการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Principles for Monitoring and Evaluating Corporate Culture Building)
 • 5 วิธีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Monitoring and Evaluating)
 • ตัวอย่าง แนวทางการประเมินผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แนวทางการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมหรือเกมศ์สะท้อนชุดพฤติกรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :  

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรทุกระดับ 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ : 

 1. การบรรยาย 
 2.  Workshop ฝึกปฏิบัติ
 3. ตัวอย่างและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 4. ตอบข้อซักถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้และต่อยอดในการปฏิบัติจริง

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษ HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  6  วันที่  21  กันยายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่จัดอบรม

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม  

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 296,510