หลักสูตรที่ปรึกษา Performance Management System & KPIs รุ่นที่ 2 : วันที่ 16-17 และ 25 กันยายน 2567 โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ไม่ต้องลองผิดลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภาคปฏิบัติ 34 ปี ของวิทยากรแบบพาทำ ที่อบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารองค์กรชั้นนำมาแล้วมากมาย

เรียนรู้เชิงปฎิบัติ 3 วันเต็ม พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์มคุณ...ก็สามารถวางระบบ จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน PMS และ KPIs ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และ Implement ได้

"ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่อง ได้ผลจริง"

 

อบรมแล้วท่านจะได้อะไร ???

 1. ลงทุนครั้งเดียวใช้ประกอบอาชีพที่ปรึกษาได้ตลอดชีพ...ได้งานเดียว   ก็เกินทุน
 2. สามารถวางระบบ PMS & KPIs ให้องค์กรที่ตนเองทำงานได้ 
 3. ตัวอย่าง และแบบฟอร์มโครงการที่ปรึกษา PMS & KPIs 
 4. ผ่านการอบรม และผ่านการฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยที่ปรึกษา จะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสถาบันฯ
 
 
สาระสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (ทฤษฎี ปฏิบัติ และภาคสนาม) : 

วันแรกของการเรียนรู้ 

1. ความสัมพันธ์ของ Performance Management System (PMS) กับ KPIs

2. จัดทำ PMS & KPIs อย่างไรให้ Work & Wow ? 

3. 6 ขั้นตอนสำคัญของ PMS ภาคปฏิบัติ

4. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายธุรกิจหรือเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

 • เทคนิคและวิธีการกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance ScoreCard
 • ตัวอย่างที่ 1 : Corporate KPIs
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Corporate KPIs
 • เทคนิคและวิธีการกระจาย Corporate KPIs สู่ Functional KPIs

5. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

 • เทคนิคและวิธีการกำหนด Functional KPIs ให้มี Value Added สอดคล้องกับ Corporate KPIs
 • ตัวอย่างที่ 2 : Functional KPIs ฝ่ายขาย (นอกเหนือจากยอดขาย) ฝ่ายผลิต (นอกเหนือจากยอดผลิต      และลดของเสีย) ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสำนักงาน
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Functional KPIs 

6. เทคนิคการกำหนดเป้าหมายตำแหน่งงาน (Position KPIs / Job KPIs)

 • เทคนิคและวิธีการกำหนด Position KPIs ให้มี Value Added สอดคล้องกับ Functional KPIs
 • ตัวอย่างที่ 3 : Position KPIs
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Position KPIs

7. เคล็ด (ไม่ลับ) ในการจัดทำ PMS & KPIs อย่างมีประสิทธิภาพ  

วันที่สองของการเรียนรู้ 

8. ทักษะพื้นฐานของที่ปรึกษา : การฟัง การคิด การตั้งคำถาม การสรุปความ การบันทึก การประชุม 

9. ข้อมูลพื้นฐานที่ควรขอจากลูกค้า เพื่อคำนวณ Man day ในการบริหารโครงการ

10. กระบวนการให้คำปรึกษา (Consulting Processes) 

11. Action Step ในการกำหนดขอบข่ายการดำเนินงานของที่ปรึกษา PMS & KPIs 

12. เทคนิค และวิธีการวินิจฉัยองค์กรสำหรับที่ปรึกษา (Organization Diagnosis) 

13. เทคนิคการเขียน PMS & KPIs Consultant Project Proposal ในการนำเสนองานลูกค้า

 • ตัวอย่างที่ 4 : PMS & KPIs Consultant Project Proposal
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการที่ปรึกษานำเสนอ ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน 

14. เทคนิคการเขียนแผนงานที่ปรึกษา PMS & KPIs 

 • ตัวอย่างที่ 5 : PMS & KPIs Consult Action Plan
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติเขียนแผนงานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน 

15. เครื่องมือการจัดการสำหรับที่ปรึกษา PMS & KPIs (Management Tools for  PMS & KPIs Consultant) 

16. จรรยาบรรณของที่ปรึกษา 

วันที่สามของการเรียนรู้ 

17. การนำเสนองานโครงการที่ปรึกษา PMS & KPIs  

 • Roleplay : นำเสนองานโครงการที่ปรึกษา PMS & KPIs และที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ 

18. ปัญหาที่พบในการทำ PMS & KPIs และแนวทางป้องกันแก้ไข

19. การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติด้วย KPIs ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจ

วันและเวลาในการเรียนรู้ :

รุ่นที่ 2  วันที่ 16-17 และ 25 กันยายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 1. การบรรยาย (Lectures) จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
 2. การแชร์ประสบการณ์ (Sharing Experience)
 3. กรณีศึกษา (Case Study)
 4. Workshop เชิงปฏิบัติการ
 5. Roleplay การนำเสนอโครงการที่ปรึกษา PMS & KPIs Management
 6. การโค้ชชิ่งรายบุคคล (Individual Coaching)
 7. การตอบข้อซักถาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา KPIs Management 
 • วิทยากรหลักสูตร KPIs Management  
 • HR ทุกระดับ 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ HRD & HROD เชิงกลยุทธ์ จากองค์กรชั้นนำกว่า 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อัตราค่าลงทะเบียน

พิเศษสุดๆ ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันเหลือ 18,000 บาท (ไม่รวม Vat)

ปกติลงทุนในการเรียนรู้เพียง 19,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,184