หลักสูตรที่ปรึกษา Career Path รุ่นที่ 3 : วันที่ 22-23 และ 31 ตุลาคม 2567 โดย     ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ไม่ต้องลองผิดลองถูก เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภาคปฏิบัติ 34 ปี ของวิทยากรแบบพาทำ ที่อบรมและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารองค์กรชั้นนำมาแล้วมากมาย

เรียนรู้เชิงปฎิบัติ 3 วันเต็ม พร้อมตัวอย่างและแบบฟอร์มคุณ...ก็สามารถวางระบบ จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน Career Path ในการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และ Implement ได้

"ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่อง ได้ผลจริง"

อบรมแล้วท่านจะได้อะไร ???

 1. สามารถวางระบบ Career Path ให้องค์กรที่ตนเองทำงานได้
 2. ตัวอย่าง และแบบฟอร์มโครงการที่ปรึกษา Career Path
 3. สามารถเขียน Career Path Consultant Project ในการนำเสนอ ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. สามารถจัดทำแผนงานที่ปรึกษา Career Path ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. ผ่านการอบรม และผ่านการฝึกปฏิบัติงานผู้ช่วยที่ปรึกษาจะได้รับการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับสถาบันฯ
 
 
สาระสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (ทฤษฎี ปฏิบัติ และภาคสนาม) : 

วันแรกของการเรียนรู้ 

1. ความสัมพันธ์ของ Career Path กับ Training Road Map 

2. ความเหมือนและความแตกต่างของ Career Path กับ Succession Plan 

3. จัดทำ Career Path อย่างไรให้ง่าย และใช้ได้จริง ?  

4. ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ 

5. เทคนิคการกำหนด Career Path Criteria 

 • ตัวอย่างที่ 1 : Career Path Criteria
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Career Path Criteria
 • ตัวอย่างที่ 2 : แบบประเมินขีดความสามารถตาม Career Path Criteria
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบประเมินผลงานตาม Career Path Criteria
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบประเมินคนดีมีความเหมาะสมขององค์กรตาม Career Path Criteria
 • ตัวอย่างที่ 5 : แบบประเมินประสบการณ์ตาม Career Path Criteria 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบใบประเมินตาม Career Path Criteria 

6. เคล็ด (ไม่ลับ) ในการจัดทำ Career Path อย่างมีประสิทธิภาพ

7. How to implementation Career Path ?  

วันที่สองของการเรียนรู้  

8. ทักษะพื้นฐานของที่ปรึกษา : การฟัง การคิด การตั้งคำถาม การสรุปความ การบันทึก การประชุม  

9. ข้อมูลพื้นฐานที่ควรขอจากลูกค้า เพื่อคำนวณ Man day ในการบริหารโครงการ

10. กระบวนการให้คำปรึกษา (Consulting Processes)  

11. Action Step ในการดำเนินงานจริงของที่ปรึกษา Career Path 

12. เทคนิค และวิธีการวินิจฉัยองค์กรสำหรับที่ปรึกษา (Organization Diagnosis)  

13. เทคนิคการเขียน Career Path Consultant Project Proposal ในการนำเสนองานลูกค้า  

 • ตัวอย่างที่ 6 : Career Path Consultant Project Proposal
 • Workshop 3: ฝึกปฏิบัติเขียนโครงการที่ปรึกษานำเสนอ ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน 

14. เทคนิคการเขียนแผนงานที่ปรึกษา Career Path 

 • ตัวอย่างที่ 7 : Career Path Consultant Action Plan
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติเขียนแผนงานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ และมอบหมายงาน  

15. เครื่องมือการจัดการสำหรับที่ปรึกษา Career Path (Management Tools for Career Path Consultant)    

16. จรรยาบรรณของที่ปรึกษา  

วันที่สามของการเรียนรู้ 

17. การนำเสนองานโครงการที่ปรึกษา Career Path 

 • Roleplay : นำเสนองานโครงการที่ปรึกษา Career Path และที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ

18. ปัญหาที่พบในการในการทำ Career Path และแนวทางป้องกันแก้ไข 

19. ความเชื่อมโยงของ Career Path กับ Succession Plan และ IDP 

วันและเวลาในการเรียนรู้ :

รุ่นที่  2  วันที่  22-23 และ 31 ตุลาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

 1. การบรรยาย (Lectures) จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
 2. การแชร์ประสบการณ์ (Sharing Experience)
 3. กรณีศึกษา (Case Study)
 4. Workshop เชิงปฏิบัติการ
 5. Roleplay การนำเสนอโครงการที่ปรึกษา Career Path
 6. การโค้ชชิ่งรายบุคคล (Individual Coaching)
 7. การตอบข้อซักถาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษา Career Path 
 • วิทยากรหลักสูตร Career Path 
 • HRD ทุกระดับ 

วิทยากร : ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย   

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทุนในการเรียนรู้เพียง 19,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษสุดๆ ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันเหลือ 18,000 บาท (ไม่รวมVat) 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Hotline 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,516