การแปลงโฉม HR สู่ Strategic HR Transformation รุ่นที่ 18 : 27 กรกฎาคม 2567

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และคู่แข่งขัน ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง        เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตอย่างมั่นคง  ถึงเวลาของ HR แล้วหรือยัง     ที่จะ “แปลงโฉม” การทำงานของ HR แบบเดิม รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตร ออกใบเตือน หรือทำงานตาม HR Process แค่หน้าที่ หรือทำงานแบบ Administration แค่งานธุรการทั่วไป ไปเป็น “Strategic HR Transformation” ให้สอดคล้องกับแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตร Modern HR Professional ที่จะช่วยให้ HR องค์กรของท่านตระหนักและสามารถแปลงโฉมการทำงานสู่ Strategic HR Transformation ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Change) 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบาย และตระหนักถึงความสำคัญของการแปลงโฉม HR เป็น HR Transformation ในการสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร
 2.  สามารถวิเคราะห์ Competency ที่ HR Transformation ต้องมี และกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง
 3. สามารถวิเคราะห์ว่าเรื่องใดที่ต้องทำ HR Transformation ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 4. เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการเป็น HR Transformation ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 5. สามารถกำหนดและทบทวนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) ในการแปลงโฉมสู่ HR Transformation
 6. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Talent Management Strategy ไปสู่ HR Transformation
 7. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Engagement Strategy ไปสู่HR Transformation
 8. เสริมสร้างเทคนิคการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรไปสู่ HR Transformation
 9. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Competency Development ด้วย Reskills & Upskills ไปสู่ HR Transformation
 10. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Succession Plan Strategy ไปสู่ HR Transformation
 11. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Performance Appraisal System ไปสู่ HR Transformation 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HR Transformation

 • ความสัมพันธ์ระหว่าง HR Transformation กับ Organization Development
 • 4 คำถามในการแปลงโฉม HR สู่ HR Transformation
 • HR Transformation สำคัญอย่างไรต่อองค์กร ?
 • 13 Competency ที่ช่วยให้ HR ก้าวสู่ HR Transformation
 • Workshop 1 : Competency self-assessment for HR Transformation

ส่วนที่  2  :  เมื่อไรที่ HR ต้อง Transformation ?

 • เมื่อไรที่ HR ต้อง Transformation
 • การนำหลักของ Organization Development มาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดที่ต้องทำ HR Transformation

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการวิเคราะห์ HR Function และ HR Process ไปสู่ HR Transformation?

 • การวิเคราะห์ HR Function และ HR Process ไปสู่ HR Transformation
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ HR Function และ HR Process ไปสู่ HR Transformation 

ส่วนที่  4  :  ทำอย่างไรถึงจะเป็น HR Transformation ?

 • 5 แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation)

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการแปลงโฉมสู่ HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)

 • แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ HR Strategy
 • กระบวนการวิเคราะห์และกำหนด HR Strategy ภาคปฏิบัติ
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ HR Strategy ในการแปลงโฉมสู่ HR Transformation

ส่วนที่ 6  :  HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การดึงดูดและรักษาคนเก่ง (Talent Management Strategy)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การดึงดูดและรักษาคนเก่ง (Talent Management Strategy)

ส่วนที่ 7  :  HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การสร้างความผูกพันและมุ่งมั่นในการทำงาน (Engagement Strategy)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การสร้างความผูกพันและมุ่งมั่นในการทำงาน (Engagement Strategy)

ส่วนที่ 8  :  HR Transformation ด้วยการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Change) ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

 • แนวทางการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Change) ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

ส่วนที่ 9  :  HR Transformation ด้วยการพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Competency Development) ด้วย Reskills & Upskills

 • แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Competency Development) ด้วย Reskills & Upskills

ส่วนที่ 10  :  HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Strategy)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Strategy) 

ส่วนที่ 11  :  HR Transformation ด้วยการสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Performance Appraisal System)

 • แนวทางการสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Performance Appraisal System)

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล และผู้สนใจทั่วไป

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)   

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD & HROD จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  18  วันที่  27  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,180