ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 (Transformative Leadership in Change Management) : 17 สิงหาคม 2567

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ต้อง Up Soft Skills แต่มีต้อง Hard Skills ทั้ง Organization Development และ Change Management รวมทั้ง Management Tools

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เห็นได้ชัดเจนจากนำระบบ Online ผ่าน application มาใช้ในการติดต่อธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนั้นแข่งขันกันได้ถ้ามีเงินทุนเพียงพอ แต่คนคุณภาพต้องอาศัยระยะเวลาในการแข่งขัน องค์กรยุคใหม่เชื่อมั่นว่าบุคลากร (Man) คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ แต่การที่องค์กรจะมีคนคุณภาพที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สามารถจะผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Leading Changeในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารความคิด ให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำที่จะช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้
 2. ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
 3. สามารถกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างเทคนิคการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 6. เสริมสร้างเทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 7. เพื่อกระตุ้นสื่อสารให้ผู้อื่นเปิดใจ เข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงโอกาส และเกิดการยอมรับจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกระบวนการทำงาน และเครื่องมือในการทำงาน โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
 8. สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 9. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  การบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 • ความสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change / Transformative Leadership)
 • 6 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • 3 หลักของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership Principles)

ส่วนที่  2  : ทำอย่างไรให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 • ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านมีความพร้อมจำนวนกี่ % ???
 • การสำรวจความพร้อมของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์กำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนเขาไม่ได้ เปลี่ยนเราอย่างไรดี

ส่วนที่  3  : ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Challenge of Transformation Leadership)

 • ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 • รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านของบุคลากรในองค์กร
 • สิ่งที่ผู้นำต้องเผชิญหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • ทางเลือกของการเปลี่ยนแปลง 
 • องค์กรหรือหน่วยงานของเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้างหนอ ?
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร

ส่วนที่  4  :  การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Change) 

 • การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change)
 • 5 ขั้นตอนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
 • 4 ขั้นตอนการสื่อสารขจัดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง
 • 3 ขั้นตอนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
 • การจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Communication Action Plan for Change)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

ส่วนที่  5  :  กระบวนการวิเคราะห์องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วย Organization Development Process

 • Plan to Change
 • Organization Development Process ที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้

ส่วนที่  6  :  เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)

 • 4 เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง (Powerful Change Management Tools)
 • เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)

ส่วนที่  7  :  การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Competency Development for Change Readiness)

 • วิธีการวิเคราะห์และกำหนด Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
 • วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากรรายบุคคลด้วย Individual Development Plan

ส่วนที่  8  :  การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Culture Change) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

 • 7 เรื่องที่ผู้นำและ HR ต้องทำในการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้นำทุกระดับในองค์กร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้นำ

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ HRD & HROD เชิงกลยุทธ์ จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  3  วันที่  17  สิงหาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา :

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1)  3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

                ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2)  ลงทะเบียน 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 290,248