อาจารย์ ทวี รัตนจรัสกุล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( บธ. ม )  สาขา การจัดการการเงิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ( NIDA )
  • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วศ. บ )   สาขา อุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  ธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2555 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอิสระ (วิทยากรและที่ปรึกษา 5 ส  QCC  Lean ระบบมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว ระบบ GMP   ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  TPM  การใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า ( PreMa ) Clean  Technology  Green Productivity การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและการจัดการพลังงาน ), ผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ( ขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ) , ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

2546 - 2555  :  ผู้จัดการโรงงาน  บริษัท  อีเทอนอล  ซากาตะอิ้งซ์  จำกัด                   

2543 – 2546  : ผู้จัดการทั่วไป   บริษัท  อินเตอร์อิ้งค์  จำกัด          

2539 – 2542 :  ผู้จัดการฝ่ายผลิต  บริษัท  พรีซีสชั่น  สลิตติ้ง  เซ็นเตอร์  จำกัด                    

2532 – 2536 :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต  บริษัท  บางกอกแปซิฟิก  สตีล  จำกัด

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา , ตรวจประเมิน

ธค.2562 – มีค.2563  โครงการเพิ่มผลิตภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ ( SMEs Productivity by QCC ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 2 กิจการ

สค. 2562 – ตค.2562  ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กพ. 2562 – มิย 2562  โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการเพิ่มผลิตภาพภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 จำนวน 6 กิจการ

มีค. 2562 – กค. 2662 โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3 R  พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 3 กิจการ

ธค.2561 –  มีค. 2562 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วย Productivity Tools กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 1 กิจการ

กย.2561– กพ.2562  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System )

เม.ย – กค.2561  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (บริษัท เพชรคอนกรีต จำกัด , วิสาหกิจชุมชนสับปะรดหวาน บ้านคา )

เม.ย.- สค. 2561  โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เขตพื้นที่ 1 และปริมณฑลใกล้เคียง จำนวน 16 บริษัท

พค. – สค. 2561  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต  (SME Strong / Regular Level) การจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 และ ISO 45001 และแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน จำนวน 3 บริษัท

มค. – เม.ย. 2561 โครงการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green OTOP ) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 3 จำนวน 4 วิสาหกิจชุมชน

มค. – มีค. 2561  ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน โรงงานควบคุม จำนวน 7 บริษัท

มค. – กย.2561  ที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ 9001 : 2015 และ ISO  14001 : 2015 บริษัท เบย์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด

สค. – พย. 2561  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก การให้คำปรึกษาด้านระบบมาตรฐานด้านผลิตภาพและด้านนวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 3 สถานประกอบการ

เม.ย.– กค. 2560  โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Productivity) จำนวน 5 บริษัท

มิย. – สค. 2560    โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ( SME Strong / Regular Level) ปี2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท

เม.ย – กย. 2559   โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่  SMEs ในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว จำนวน 1 บริษัท

เม.ย. – กค. 2559  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs  สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จำนวน 10 บริษัท

มค. – พค. 2559    โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จำนวน 5 บริษัท

มค. – มิย. 2559    การให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการประเมินผลงานและกำหนดดัชนีชี้วัด บริษัท พี เอ อี ( ประเทศไทย ) จำกัด

มค. – สค. 2559    วิทยากรทีปรึกษา โครงการทุนเพื่อการฝึกอบรม ( Training  Fund)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (ดำเนินการในนามบริษัท เจ อาร์  เซนเนอร์ยี่ จำกัด ) จำนวน 5 บริษัท

มค. – กค. 2559    กิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรแปรรูป  การสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันและห่วงโซ่คุณค่า อุตสาหกรรม กลุ่มคลัสเตอร์ เครื่องสำอาง สมุนไพร  และเวชสำอาง ภาคตะวันออก  โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรแปรรูปสู่ AEC  จำนวน 20 สถานประกอบการ

2556 – 2559      โครงการ :ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียว (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกำไร เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การใช้วัตถุดิบและการใช้พลังงานให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมกับสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 26 บริษัท

มีค. – มิย. 2558   โครงการ : พัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายสู่ AEC  การให้คำปรึกษาเชิงลึก  จำนวน 3 บริษัท

กพ. – กค. 2558   วิทยากรทีปรึกษา โครงการทุนเพื่อการฝึกอบรม ( Training  Fund)  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (ดำเนินการในนามบริษัท เจ อาร์  เซนเนอร์ยี่ จำกัด ) จำนวน 4 บริษัท

2556 – 2557      โครงการ : การลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 4 บริษัท

มีค. – มิย. 2557   โครงการ : พัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายสู่ AEC  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาเชิงลึก จำนวน 3 บริษัท

เม.ย – สค. 2556  วิทยากร และ ทีมวิชาการจัดทำรายงานป้อนกลับ (feedback report ) โครงการ การพิจารณารางวัลผู้ส่งออกดีเด่น (ELMA) ตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลผู้ส่งออกดีเด่น (Logistic  Service  Providers  :  LSP ) จำนวนสถานประกอบการผู้เข้าร่วมประกวด 12 บริษัท

กพ. – กค. 2556  วิทยากรและที่ปรึกษา โครงการ 5 ส . วัดสร้างสุข เชื่อมโยงวัด สถานประกอบการและชุมชน จำนวน 4 วัด

พค. – สค. 2555   โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการ SMEs  ที่ได้รับผลจากอุทกภัย จำนวน 2 บริษัท

มีค. – กย. 2555   วิทยากร , ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา  โครงการ การพัฒนาธุรกิจสปา สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ จำนวน 9 สถานประกอบการ

2554 – ปัจจุบัน    ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ต่อเนื่อง 8 ปี

การฝึกอบรมและสัมมนา

2560

-Product Design & Innovation System      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอีเล็คโทรนิกส์

-เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุม ( ความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2559

- การพัฒนาที่ปรึกษาด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ บริษัทดาวน์ เคมิคอล จำกัด

- การจัดทำและการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015    สถาบันยานยนต์

- ความเข้าใจมาตรฐานและกฎหมายอาหาร : สำนักงานอาหารและยา (อย.) และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

   คุณทหารลาดกระบัง

2558

-การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

-ผู้ตรวจประเมินภายนอก  การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต รุ่น 2   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

-การบริหารจัดการระบบงานบำรุงรักษา (Maintenance  Management  System ) (Trainer level)  สถาบันยานยนต์

-สร้างที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-การเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ (15 – 17 ตุลาคม ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green  Industry  Consultant )    กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA )

2557

-การสร้างที่ปรึกษาด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Model Canvas ) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-Value  Analysis  & Value  Engineering  ( Trainer  Level )  สถาบันยานยนต์

-Advanced  Business  Coaching     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2556

- การวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย – ญี่ปุ่น)

- Value  Chain  Approach ( VCA )    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- Green  Productivity    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- Lean  for  Environment   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

- ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- แนวทางการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร ( CFO )

   องค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจก ( มหาชน ) , ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- Profitable  Social  and  Environmental  Management (ProSEM)  German International  Cooperation    ( GIZ )

- การบริหารโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิผล    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล SCM

2555

- ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย /Energy Management System : ISO 50001 (เบื้องต้น )

-International Auditing of Quality and Food Safety Management  Systems  against

  ISO 9001 : 2008  and  GMP  ( CODEX  &  INK )    Q & A Quality  and  Calibration  Co., Ltd.

-Greening  Supply  Chain  in  the  Thai  Auto  and  Automotive parts  Industrial Training  for  Trainer 

  Program  Profitable  Environmental  Management (PREMA)   German International  Cooperation ( GIZ )

- กลยุทธ์การบริหารโลจิสติกส์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- กลยุทธ์การตลาดสำหรับ SMEs ในสถานการตลาดที่มีการแข่งขันสูง /การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการตลาดและการขายของ SMEs

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- วิทยากรและที่ปรึกษา 5 ส  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย –  ญี่ปุ่น ) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

-Material  Flow Cost  Accounting ( MFCA )    ABK & AOTS  Alumni  Association (Thailand)&   Program  Japan

- Profitable Resource Efficiency Climate Friendly Management ( Pro  REclima )   German International  Cooperation ( GIZ )

- Lean  for  Environment   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Visitors: 279,172