อาจารย์ วิมลรัตน์ โพธิ์เตี้ย

ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและ Food Safety,ISO9001,GMP, HACCP, ISO22000, BRC, Productivity Improvement, Green Productivity, Green Industry, การวินิจฉัยสถานประกอบการณ์, การจัดทำกลยุทธ์,Responsible Supply Chain,Ethics and Social Responsibility of Business, Sustainable Development

 

วุฒิการศึกษา

ปีการศึกษา

คุณวุฒิ

สถาบัน

2536

วิศกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหารอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2532

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 


 

 

 

Visitors: 290,248