ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ประสบการณ์การทำงาน     

 • กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.
 • รองผู้อำนวยการ บริษัท โอสถสภา จำกัด     
 • ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน
 • ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
 • ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด     

การอบรมและการทำงานในต่างประเทศ

 • TEAM SALES MANAGER PROGRAM PEPSI-COLA DETRIOT MICHIGAN USA
 • CUSTOMER BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM PROCTER & GAMBLE AND WALMART ARKANSAS  USA

การศึกษา     

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (Ph.D. in Management) จากสหรัฐอเมริกา ( AUHS, USA ) 
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ประสบการณ์การบรรยายและการนำสัมมนา     

 • The Straits Network Singapore (TSN)
 • สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ( ISMED)                           

อาจารย์และวิทยากร หลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย มหิดล
 • คณะบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย ฯลฯ

กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมพิเศษ

 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ที่ปรึกษาธุรกิจประเทศไทย สถาบัน The Straits Network Singapore (TSN)
 • คอลัมนิสต์ Website Mthai.com คอลัมน์ Worktips                               
 • ผู้อำนวยการสถาบัน  Vichai Sales Academy (www.VichaiSalesAcademy.com)
 • สถาบัน Business Network Guru (www.BusinessNetworkGuru.com)
 • วิทยากร IN-HOUSE และที่ปรึกษา องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทจำกัดและมหาชน                                  
 • วิทยากรพิเศษรายการชั่วโมงนักบริหาร สถานีวิทยุจุฬาฯ
 • ผู้แปล เรียบเรียงและเขียนบทความในหนังสือด้านการบริหาร การขายและการตลาด เช่น บิ๊กไอเดียการบริหารจากวอลล์สตรีท, วิธีจัดการกับเจ้านาย, การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย), 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ  

การขาย  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  การตลาด  การบริหาร การบริการ :  การขายเชิงรุก, การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการจูงใจในการขาย,การขายความคิดและการขายแบบที่ปรึกษา,การขายให้ลูกค้ารายใหญ่,การบริหารทีมขาย,การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายภาคปฏิบัติ,การบริหารทีมขาย,การสอนงานการขายและสร้างความเป็นผู้นำ,การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้ทีมขายและการตลาด  การสร้างความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดเชิงบวกในการทำงาน,การเจรจาต่อรองในการขายและจัดซื้อ,การเจรจาต่อรองขั้นสูง, การตลาดเชิงกลยุทธ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์,จิตวิทยาการบริหาร,การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM), การบริหารประสบการณ์ลูกค้า(ERM), สูตร Customer Care ในการรักษาลูกค้า,การช่วงชิงลูกค้าสำคัญกลับคืน ฯลฯ

ทุกหลักสูตรเน้น วิธีการเรียนรู้แบบครบวงจรสูตร  TWRCC : Training, Workshop, Role Play, Coaching and Consulting.

Visitors: 279,459