อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

ปัจจุบัน :

 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 2557 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรม Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   
 • ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Lean Manufacturing & Logistics Management
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 2556-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรีปทุม 2553- ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับปริญญาโท วิชา การจัดการ Logistics ม.รามคำแหง 2552-2553
 • วิทยากร Lean Production & Manufacturing ม.ธุรกิจบัณฑิต 2552-ปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสถิติประยุกต์ นิด้า สถิติประยุกต์ 2536
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง 2550

สาขาความเชี่ยวชาญ :

 • การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
 • เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing
 • การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง,
 • ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบ ERP (Enterprise Resource Planning), การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล Online, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท  CEVA Logistics  Co., Ltd. จำกัด ระยะเวลา Oct 2010-Mar 2011 ตำแหน่ง IT Area Manager
 • บริษัท IDS Logistics Co., Ltd. จำกัด ระยะเวลา Mar 2010- May 2010 ตำแหน่ง IT Manager
 • บริษัท  Advance Info Services (AIS) จำกัด ระยะเวลา Aug 2002-Feb 2007 ตำแหน่ง Application Manager 
 • บริษัท Seven-Eleven. จำกัด ระยะเวลา May 1995-Apr 2001 ตำแหน่ง MIS Deputy Manager
 • บริษัท  Thaisoft จำกัด จำกัด ระยะเวลา May 1994-Apr 1995 ตำแหน่ง Database Supervisor
 • บริษัท Metro Machinery Co., Ltd. ระยะเวลา Aug 1998-Apr 1989 ตำแหน่ง RPG Programmer

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา: SP54S23

จำนวนปีที่เป็นที่ปรึกษา:  11 ปี

ประสบการณ์การทำงานที่ปรึกษา

โครงการ

ชื่อสถานประกอบการ

หัวข้อการให้คำปรึกษา

ผลสำเร็จจากการให้คำปรึกษา

ระยะเวลาการให้คำปรึกษา

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

บ.อี.เอส.สยาม อินเตอร์เทค จำกัด ชลบุรี

บ. ปิยะพาราวูด จำกัด ระยอง

การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing

ลดต้นทุนการผลิต

ลดของเสีย

เพิ่มผลผลิต

ลดเวลาการผลิต

พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

การวางแผนการผลิตแบบ Lean

บ.เอราวัณ รับเบอร์ จำกัด กรุงเทพฯ

การวางแผนการผลิต

สร้างแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 20 %

มกราคม 2562 - สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เชื่อมต่อระบบ

E-Commerce เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด SMEs 4.0” ประจำปี 2561

 - บ.อุบลออโต้โปรดักส์ จำกัด

- บ.Amada Xtreme จำกัด

- บ.ไดนามิค พลัส จำกัด

- บ. โรงก๋วยเตี๋ยวตรงเซ่งหลี จำกัด

- บ.บริหารจัดการขยะระยอง จำกัด

- บ. มายด์เฮลท์แคร์ จำกัด

- บ.พงศ์ไพสิทธิ์ จำกัด

 

 

ระบบ เทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

 

 

 

 

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 %

 

 

 

 

 

เมษายน 61 – กันยายน 61

 โครงการ ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0

- บ. รักงานพิมพ์ จำกัด

- บ. สิทธิประเสร็ฐ พริ้นติ้ง จำกัด

- บ. อุดมลาภการพิมพ์ จำกัด

- บ. โรงพิมพ์กองทอง จำกัด

 

การวางแผนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้าวัตถุดิบ

 

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 %

 

 

ธันวาคม 60 – มิถุนายน 61

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Supply Chain

- บ.SUS ประเทศไทย จำกัด

การจัดการโซ่อุปทาน

เพิ่มประสิทธิภาพด้านโซ่อุปท่านไม่ต่ำกว่า 20 %

กันยายน 60 -กุมภาพันธ์ 61

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้าด้วยระบบ ERP

 

- บ.เอ็มมีเน้นซ์  จำกัด

การจัดการคลังสินค้าด้วยระบบ ERP

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 50 %

มีนาคม 60- กันยายน 60

โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ก.พาณิชย์

- บ. V-Serve Logistics จำกัด

- บ. เอส.จี.แอล โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์

- บ. อีเทอร์นิตี แกรนด์ โลจิสติกส์

- บ. ไทยสมเด็จเซอร์วิส จำกัด

- บ. ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- บ. ดารัช โลจิสติกส์ จำกัด

 

 

 

 

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics

 

 

 

 

ลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 20 %

- เพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า 20 %

 

 

 

 

 

เมษายน 60-กันยายน 60

ปรับแผนธุรกิจ SME ศ.อ.ภ..6 โคราช

- บ.แป้งไทย จำกัด

- บ.แป้งมันเอี่ยมเฮง จำกัด

- บ. มีโชครุ่งเรืองกิจ จำกัด

- บ.ไดซิน จำกัด

- บ.ชัยวัฒนาการ์เม้นท์ จำกัด

- บ.เกียรติกมลวิศวกรรม จำกัด

- หจก.อู่ประวิทย์แอร์บัส

 

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและโลจิสติกส์

 

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและโลจิสติกส์ได้ไม่ต่ำกว่า 15 %

 

 

 

 

เมษายน 59- ธันวาคม 59

โครงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ก.พาณิชย์

- บ.โอตานิไทร์ จำกัด

- บ. อีเทอร์นิตี แกรนด์ โลจิสติกส์ 

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics

ลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 20 %

- เพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า 20 %

เมษายน 58- สิงหาคม 58

การจัดการ Lean เพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean for Environment)

- บ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด

- บ. มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด

- บ. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

- บ. กสิสุรีย์ จำกัด

- บ. การ์กัวร์ แล็ป จำกัด

- บ. รอแยลปอร์เลน จำกัด

- บ. ไทยเจริญทองการทอ จำกัด

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสียเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสียเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ไม่ต่ำกว่า 10 %

 

 

 

 

เมษายน 57- ธันวาคม 57

โครงการ OPOAI

- สาลีสุพรรณ จำกัด

- Agro-on จำกัด

- น้ำพริกแม่ศรี จำกัด

- โรงงานผลไม้กระป๋อง snow house

- สมบูรณ์พืชผล จำกัด

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและโลจิสติกส์

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและโลจิสติกส์ได้ไม่ต่ำกว่า 15 %

 

 

เมษายน 56 กันยายน 56

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลักการ Lean Manufacturing

- บ. ไทยยูไนเต็ด

- บ. T-Son Trademark

- บ. Pacific Containerbag จำกัด

- บ. Carpenter Thai

- บ. ไทยโพลีอะคริลิค

- บ. น้ำดื่มสยามปิรามิด

- บ. PPS Industry 

- บ.ธนูลักษณ์

- บ.. Fruit Tech

 

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต

 

 

 

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตไม่ต่ำกว่า 20 %

 

 

 

 

เมษายน 55

กันยายน 55

หลักสูตรอบรมที่บรรยาย

 • การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการ Lean Manufacturing
 • การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสถานประกอบการ
 • กิจกรรม 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต สำหรับอุตสาหกรรม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานตัวแทนออกของ
 • การเพิ่มค่า OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต
 • Lean Warehouse วิถีทางการปฏิวัติงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์
 • การป้องกันความผิดพลาดภายในการทำงารผลิตและในสำนักงาน
 • การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 
 • การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม 
 • การยกระดับผู้ประกอบการด้วย Microsoft Power BI (Business Intelligence) ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
 • Operating Management for Industry 4.0 
 • การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 
 • AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0 
 • การนำเทคโนโลยี AI & IoT มาใช้ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 
 • การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วยดิจิตอล เทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม 4.0 
 • LEAN warehouse Conceptual สำหรับการดำเนินการคลังสินค้า 
 • วินิจฉัยธุรกิจระบบ Shindan 
 • การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
 • ผู้บริหารเพื่อประยุกต์การนำ Digital Economy 
 • Lean Manufacturing Concept 
 • การผลิตแบบ Lean 
 • Lean Logistics Management
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการขายในยุค Digital Economy
 • การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Clean Technology for Cost Reduction
 • การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค Lean Manufacturing
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน 
 • Lean Logistics
 • การวางแผนโซ่อุปทาน
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
 • โครงการ ECIT
 • Supply Chain Management
 • Logistics Management

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา (ที่โดดเด่น):

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่น สาขาการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics โครงการ OPOAI (One Province One Agro-Industrial Product)  ประจำปี 2556 บ.สาลี่สุพรรณ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

- รางวัลชนะเลิศดีเด่นด้าน The Best Success Case in Digital Economy Service Provider (DESP.) ประจำปี 2558 บ.วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด             

- ที่ปรึกษา The Best Practices ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics ก.พาณิชย์ ปี 2558-2560

- ที่ปรึกษาดีเด่น The Best Practices โครงการปรับแผนธุรกิจ SME ศูนย์อุตสาหกรรม ภาค6 นครราชสีมา 2559

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการ The Best Practices โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ประจำปี 2560

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการ The Best Practices โครงการ ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 ศูนย์อุตสาหกรรม ภาคที่ 10 ประจำปี 2561

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการ The Best Practices โครงการ พัฒนาศักยภาพประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประจำปี 2563 บ.อี.เอส. สยาม อินเตอร์เทค จำกัด

การอบรมพิเศษที่สำคัญ

- การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image processing ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2563

- PLC and Industrial Internet of Things สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2563

- โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อ

  อุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562

- Software Odoo ERP บริษัท ACT Intelligent จำกัด 2562

- IoT for Logistics 4.0 กองโลจิสติกส์ 2562

- Smart Transportation กองโลจิสติกส์ 2562

- Strategic Change Management for Logistics Innovation 2562

- การประเมินและพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2562

- ที่ปรึกษาระบบ Enterprise Resource Planning : ERP เพื่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บริษัท ACT 2561

- Digital Economy Service Provider (DESP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2558

- ISO/IEC 17024 Internal Auditor MASCI  2557

- การผลิตแบบลีนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Lean & Green Production ) Oct 56 สถาบันยานยนต์ กรุงเทพฯ

- Green Productivity กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม March-May 56

- ERP for SME March 54-April 54

- การสร้างความแข็งแกร่งแก่ที่ปรึกษามืออาชีพ ด้านการจัดการ 2555

- Lean Production Consultant March 52-September 52 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

- WMS Software March 52-March 54

- English TOEFL course New Zealand May44-December 2544

- ORACLE Database & Application May 36-June 2544 

Visitors: 279,166