การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ รุ่น 7 (Strategic Management for HR Professionals) : 21 มิถุนายน 2567

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Modern HR Strategy ในการมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้าน HR (HR Strategy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร (Competitive Advantage) ให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้       

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบจากประสบการณ์ตรงในการทำงานวิชาชีพด้าน HR กว่า 34 ปี และประสบการณ์ในการวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ มาบรรยายและถ่ายทอดที่จะให้ช่วยท่านและทีมงาน HR องค์กรของท่านให้เป็น Strategic HR  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของ Strategic HR ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร
 2. เสริมสร้างเทคนิคในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ Modern HR 
 3. สามารถปรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน HR
 4. สามารถกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate Strategy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อสำคัญของการอบรม : 

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD Introduction)

 • ภาพรวมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
 • หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ
 • บทบาทใหม่ของ Modern HR Professional

ส่วนที่ 2  :  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

 • กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) กับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy)

ส่วนที่ 3  :  เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพื่อกำหนด HR Strategy

 • แนวทางการกำหนด HR Strategy จาก HR SWOT และ TOWS Matrix 
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม TOWS Matrix ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ HR SWOT และ TOWS Matrix 

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

 • แนวทางการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
 • กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

ส่วนที่ 5  : เทคนิคการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ  (Techniques for HR Strategy in Action)

 • แนวทางการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนที่ 6  : เทคนิคการประเมิน HR Strategy (Techniques for Evaluation HR Strategy)

 • แนวทางการประเมินผลกลยุทธ์ด้วย HR KPIs

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  พร้อมการยกตัวอย่างจากประสบการณ์
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ
 • การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)
 • การประชุมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย   

วันและเวลาสัมมนา :    

รุ่นที่  7  วันที่  21  มิถุนายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน :  

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552   

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น   

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง   

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ   

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 279,455