การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6 : 26 สิงหาคม 2565

ผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพยุคใหม่ ต้องวางแผนกำหนดการพัฒนาทักษะ (Upskills & Reskills) ของบุคลากรให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และการเปลี่ยนแปลง และนำมาจัดทำเป็น Skill Matrix แล้ววิเคราะห์หัวข้อองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK) แล้วนำ Upskills, Reskills และ Newskills ด้วยเทคนิคการสอนงาน (On the Job Training : OJT) อย่างเป็นระบบ

องค์กรที่ทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO) มักประสบกับอุปสรรคในการบริหารระบบ อาทิเช่น

 • ขาดเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และกำหนด OJT Matrix Plan จาก Work Instruction, Procedure, Job Description ได้อย่างไร ?
 • ไม่สามารถเชื่อมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Organizational Knowledge และ Knowledge Management  ในการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ
 • ไม่รู้ว่าหัวข้อใดใน OJT Matrix Plan ที่ควรนำมาสร้างองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge) ดี   

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ HRD กว่า 30 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และนำมาปรับใช้ปฏิบัติงานได้จริง พร้อมตัวอย่าง และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง”  

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะ Upskills, Reskills และ New Skills บุคลากรได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
 2. สามารถวิเคราะห์จัดทำ Skills Matrix Plan ของหน่วยงานจาก Work Instruction, Procedure, Job Description ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. สามารถบูรณาการ OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Organizational Knowledge และ Knowledge Management ในการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ
 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนดองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge) จาก Skills Matrix Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  เทคนิคการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องที่จะ Upskills, Reskills, New Skills บุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลง

 • Skills Matrix คืออะไรคือ ???
 • 6 แหล่งข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ในการกำหนดหัวข้อเรื่อง Upskills, Reskills, New Skills ของหน่วยงาน
 • แนวทางการกำหนด Skills Level แบบ 4 ระดับขีดความสามารถที่วัด Results ของ Skills
 • ตัวอย่างที่ 1 Skills Matrix ของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ Skills Matrix ของหน่วยงาน

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการวิเคราะห์หัวข้อ Skills Matrix จาก Procedure และ Work Instruction

 • ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และกำหนด Skills จาก Procedure และ Work Instruction
 • ตัวอย่างที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนด Skills จาก Procedure และ Work Instruction
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หัวข้อ Skills จาก Procedure และ WI
 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Skills จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทำ Skills Matrix Plan 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการวิเคราะห์หัวข้อ Skills Matrix จาก Job Description ยุคใหม่

 • ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และกำหนด Skills จาก Job Description ยุคใหม่
 • ตัวอย่างที่ 3 การวิเคราะห์และกำหนด Skills จาก Job Description ยุคใหม่
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Skills จาก Job Description
 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Skills จาก Job Description มาจัดทำ Skills Matrix Plan 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการจัดทำ Skills Matrix Plan ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง และ ISO/IATF

 • แนวทางการจัดทำ Skills Matrix Plan ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง และ ISO/IATF
 • แนวทางการเชื่อมโยง Skills Matrix Plan ไปสู่องค์ความรู้องค์กรและการจัดการองค์ความรู้องค์กร

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการวิเคราะห์หัวข้อ Skill Matrix Plan มาจัดทำองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK)

 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Skill Matrix Plan มาจัดทำองค์ความรู้องค์กร (Organizational Knowledge : OK)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หัวข้อ Skill Matrix Plan มาจัดทำองค์ความรู้องค์กร

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการ Upskills, Reskills และ New Skills ด้วย OJT อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการวิเคราะห์เขา (ผู้ได้รับการฝึกสอน) ด้วย The Skill /Will Matrix ของทีมงานรายบุคคลก่อนการ OJT
 • เทคนิคการวิเคราะห์เรา (ตัวผู้สอน) ด้วยหลัก 3Hs
 • แนวทางในการจัดทำ On The Job Training (OJT) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Tactic ของการ OJT ที่มีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  6  วันที่  26  สิงหาคม  2565  เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

-

อัตราค่าลงทะเบียน :

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   
 • กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 220,568