รุ่น 2 การพัฒนาทักษะทีมงาน ด้วย OJT Matrix Plan : 26 ตุลาคม 2563

ผู้จัดการและหัวหน้างานมืออาชีพต้องวางแผนการพัฒนาทักษะทีมงานให้เชื่อมโยงกับการสอนงาน (OJT)  วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) องค์ความรู้องค์กร (OraganizationalKnowledge : OK) และการจัดการองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management : KM) ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ?

องค์กรที่ทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO) มักประสบกับอุปสรรคในการบริหารระบบ อาทิเช่น

 • ขาดเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และกำหนด OJT Matrix Plan จาก Work Instruction, Procedure, Job Description ได้อย่างไร ?
 • ไม่สามารถเชื่อมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Oraganizational Knowledge และ Knowledge Management ในการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ
 • ไม่รู้ว่าหัวข้อใดใน OJT Matrix Plan ที่ควรนำมาสร้างองค์ความรู้องค์กร (Oraganizational Knowledge) และจัดการองค์ความรู้ (KM) ดี  

 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ HRD กว่า 30 ปี เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และนำมาปรับใช้ปฏิบัติงานได้จริง พร้อมตัวอย่าง และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถวิเคราะห์และกำหนด OJT Matrix Plan ของหน่วยงาน จาก Work Instruction, Procedure, Job Description ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 2. สามารถเชื่อมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Oraganizational Knowledge และ Knowledge Management ในการพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ
 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อองค์ความรู้องค์กร (Oraganizational Knowledge) จาก OJT Matrix Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  การเชื่อมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Oraganizational Knowledge และ Knowledge Management อย่างเป็นระบ

 • ภาพรวมของการเชื่อมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Oraganizational Knowledge และ Knowledge Management อย่างเป็นระบบ

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการจัดทำ OJT Matrix Plan ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO

 • 6 แหล่งข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ในการกำหนดหัวข้อเรื่องOJT Matrix Plan ของหน่วยงาน
 • แนวทางการกำหนด Skills Level แบบ 4 ระดับขีดความสามารถ
 • แนวทางการจัดทำ OJT Matrix Plan ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO
 • ตัวอย่างที่ OJT Matrix ของหน่วยงาน
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำOJT Matrix Plan ของหน่วยงาน

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการวิเคราะห์หัวข้อ OJT Matrix จาก Procedure และ Work Instruction

 • ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และกำหนด Competency จาก Procedure และ Work Instruction
 • ตัวอย่างที่ 2 การวิเคราะห์และกำหนด Competency จาก Procedure และ Work Instruction
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หัวข้อ Competency จาก Procedure และ WI
 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Competency จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทำOJT Matrix Plan 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการวิเคราะห์หัวข้อ OJT Matrix Plan จาก Job Description ยุคใหม่

 • ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และกำหนดCompetency จาก Job Description ยุคใหม่
 • ตัวอย่างที่ 3 การวิเคราะห์และกำหนด Competency จาก Job Description ยุคใหม่
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด Competency จาก Job Description
 • แนวทางการวิเคราะห์หัวข้อ Competency จาก Job Description มาจัดทำ OJT Matrix Plan 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการวิเคราะห์และคัดเลือกหัวข้อ Competency จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทำองค์กรความรู้องค์กร (Oraganizational Knowledge : OK)

 • แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกหัวข้อ Competency จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทำองค์กรความรู้องค์กร (Oraganizational Knowledge : OK)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือกหัวข้อ Competency จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทำองค์กรความรู้องค์กร (Oraganizational Knowledge)

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการเชื่อมโยงหัวข้อ OJT Matrix Plan ไปสู่องค์ความรู้องค์กรและการจัดการองค์ความรู้องค์กร

 • แนวทางการเชื่อมโยง OJT Matrix ไปสู่องค์ความรู้องค์กรและการจัดการองค์ความรู้องค์กร

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการ OJT อย่างมีประสิทธิผล (Effective OJT)

 • การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency) ของลูกน้องก่อนการ OJT
 • แนวทางในการจัดทำ On The Job Training (OJT) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Tactic ของการ OJT  ที่มีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

วันสัมมนา :  

วันที่  26  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา :

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,146