เทคนิคการสร้างผูกพันต่อองค์กรด้วย Engagement Onboarding Program สำหรับ HR และหัวหน้างาน รุ่นที่ 10 : 11 มิถุนายน 2567

ทุกองค์กรเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ แต่ต้องเผชิญกับปัญหา...พนักงานใหม่ทำงานไม่กี่วันก็ลาออก ...อัตรา Turn Over ก็สูง...หลายองค์กรมีความเสี่ยงนี้คอยกวนใจการดำเนินธุรกิจนี้...เพราะอะไรพนักงานใหม่ทำงานไม่นานก็ลาออก...เพราะอะไรพนักงานใหม่ถึงเข้ากับที่ทำงานใหม่ไม่ได้ หรือพวกเขาไม่มีความสามารถพอ หรือพวกเขารู้สึกไม่ประทับใจในการทำงาน หรือองค์กรขาดแนวทางในการดูแลพนักงานใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ องค์กรสมัยใหม่จึงให้ความสนใจกับ Engagement Onboarding Program เพราะการดูแล ใส่ใจ สร้างความผูกพันของพนักงานใหม่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ HR ไม่ควรมองข้าม

ช่วง 6 เดือนแรกของการทำงานเป็นการชี้ชะตาว่าพนักงานใหม่จะอยู่หรือไปจากองค์กร และกว่า 69% ของพนักงานใหม่ทำงานในองค์กรนานกว่า 3 ปี หาก...มีบริษัทจัดทำ Engagement Onboarding Program ที่มีประสิทธิภาพ   แต่อาจมีข้อสงสัยหรือคำถามว่า

 • การทำ Engagement Onboarding Program (EOP) คืออะไรล่ะ ?
 • Engagement Onboarding Program จะช่วยลดอัตราการ Turn Over ได้จริงหรือ ? จะช่วยให้พนักงานใหม่อยากอยู่อยากทำงานกับองค์กไปนานๆ ได้จริงหรือ ?
 • Engagement Onboarding Program สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและพนักงาน ?
 • เฉพาะ Orientation เท่านั้นหรือที่ต้องมีการอบรม Onboarding ?
 • Onboarding Program มีกระบวนการอย่างไร ?
 • Onboarding Program เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์และคัดเลือก หรือเริ่มที่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ?

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่ช่วยตอบโจทย์องค์กรของท่านได้ ให้พนักงานใหม่รักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) อยากอยู่อยากทำงานกับองค์กรนานๆ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบาย หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการจัดทำ Engagement Onboarding Program (EOP) ได้อย่างชัดเจน
 2. เรียนรู้แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานใหม่อยากทำงานกับองค์กร และเพิ่ม Employee Engagement ให้มากขึ้น
 3. สามารถวินิจฉัย Onboarding Program องค์กรของตนเองได้อย่างชัดเจน ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
 4. สามารถจัดทำ Onboarding Action Plan ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการวินิจฉัย Onboarding Program
 5. สามารถจัดทำโปรแกรมการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Orientation) ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่มากกว่าการปฐมนิเทศและรับขวัญพนักงานใหม่
 6. สามารถเฝ้าระวังความเสี่ยง อุปสรรค และปัจจัยที่อาจส่งผลให้ Engagement Onboarding Program ล้มเหลวได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 7. สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินการ Engagement Onboarding Program ในการสร้างจูงใจและลดอัตราการลาออกของพนักงานใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ   

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Engagement Onboarding Program (EOP)

 • ความหมายของ Onboarding
 • ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Onboarding กับ Orientation
 • พนักงานใหม่เท่านั้นที่องค์กรควรจัด Onboarding Program ???
 • แค่ฝ่าย HR เท่านั้นหรือที่ควรมีบทบาทในการทำOnboarding Program ???
 • Engagement Onboarding Program สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและพนักงาน ?
 • 6 ประเด็นในการเตรียม Onboarding Program
 • Workshop 1 : การจัดทำ Check List เตรียมการ Onboarding Program

ส่วนที่  2  :  กระบวนการ Engagement Onboarding Program (EOP Process)

 • 4 ช่วงเวลาสำคัญของกระบวนการ Onboarding Program : ช่วงก่อนเป็นพนักงาน-ช่วงเริ่มเป็นพนักงานใหม่-ช่วงระหว่างการ Onboarding-ช่วงประเมินผลการทำงาน
 • การทำ Engagement Onboarding Program แค่ 6 เดือน หรือ 1 ปี เท่านั้นเองหรือ ???
 • Workshop 2 : Case Study ตัวอย่างองค์กรที่ทำ Onboarding Program 

ส่วนที่  3  :  19 เครื่องมือของ Onboarding Program พนักงานใหม่ (Onboarding Tools)

 • 19 Onboarding Tools : Onboarding Interview, Onboarding Orientation, ระบบพี่เลี้ยง, การรับฟังเสียงสะท้อนของพนักงาน ฯลฯ
 • 4 แนวทางการใช้ EOP Tools อย่างมีประสิทธิภาพ (Guidelines use effective EOP tools)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวินิจฉัยองค์กร (Organization Onboarding Program Diagnosis) ในการเลือกใช้ EOP Tools ให้เหมาะสมแต่ละช่วงเวลาของ Onboarding

ส่วนที่  4  :  การจัดทำแผนปฏิบัติงานดูแลและสร้างความผูกพันของพนักงานใหม่ (Onboarding Action Plan)

 • แนวทางการนำข้อมูลจาก Organization Diagnosis มาจัดทำ Onboarding Action Plan
 • การจัดทำ Onboarding Action Plan ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลจาก Organization Diagnosis
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Organization Diagnosis (Workshop 3) มาจัดทำ Onboarding Action Plan

ส่วนที่  5  :  แนวทางสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Interview ที่ช่วยลดอัตราการ Turn Over และสร้าง Employee Engagement

 • Onboarding Program เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์และคัดเลือก หรือเริ่มที่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ?
 • แนวทางสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Interview

ส่วนที่  6  :  แนวทางการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Orientation ที่ช่วยลดอัตราการ Turn Over และสร้าง Employee Engagement

 • เฉพาะ Orientation เท่านั้นหรือที่ต้องมีการอบรม Onboarding ?
 • แนวทางการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Orientation
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Orientation ให้เหมาะสมกับองค์กร

ส่วนที่  7  :  เคล็ด (ไม่) ลับ Onboarding อย่างไรให้พนักงานใหม่รักและผูกพันบริษัทตั้งแต่วันเริ่มงาน

 • 5 เคล็ด (ไม่) ลับ Onboarding อย่างไรให้พนักงานใหม่รักและผูกพันบริษัทตั้งแต่วันเริ่มงาน

ส่วนที่  8  :  เทคนิคและวิธีการรับฟัง “เสียงสะท้อนของพนักงานใหม่”

 • เทคนิคและวิธีการทำกล่องรับฟังความคิดเห็นพนักงาน (Staff Opinion Box)
 • เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์พนักงานผ่านทดลองงาน (After Probation Interview)
 • เทคนิคและวิธีการสานเสวนาพนักงานใหม่ (Newcomers Dialogue) แบบ Visual Awakening

ส่วนที่  9  :  ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของ Engagement Onboarding Program

 • จับสัญญาณอุปสรรคของการจัดทำ Engagement Onboarding Program
 • 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Engagement Onboarding Program
 • 5 ปัจจัยแห่งความล้มเหลวของ Engagement Onboarding Program 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  แบบ Adult Learning 
 • การแชร์ประสบการณ์
 • การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน
 • Case Study
 • การตอบข้อซักถาม

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากรพิเศษ HRD กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาอบรม : 

รุ่นที่  10  วันที่  11  มิถุนายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม : 

พิเศษ 1  เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

              ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2  ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระ 4

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร  

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 279,459