การเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน

     การเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน 

 

โดย อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล 

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

การเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงานนั้นมีอยู่หลายปัจจัยโดยพื้นฐานกระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วย Man Machine Material Management โดย Man เป็นสิ่งแรกที่ต้องพัฒนา โดยการเสริมสร้างความตระหนัก หรือที่เรียกว่า Positive Mindset  หาก Mindset ดี ก็จะก่อเกิดพลังขับเคลื่อนที่ดีในการพัฒนากระบวนการทำงาน หาก Negative mindset เป็นเรื่องยากในการพัฒนา โดยเฉพาะหัวหน้างาน

จำเป็นต้องหากลยุทธ์เพื่อพัฒนาและบริหารทีมงาน โดยหัวหน้างานต้องมีบทบาทในการบริหารคนมากยิ่งขึ้น Dave Ulrich's กล่าวว่าหัวหน้างาน หรือ  ผู้ที่บริหารงานเกี่ยวกับคนนั้นต้องมี 4 กฎ (4 Roles)

  1. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Function Expert) ต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน การบริหารคน เลือกใช้คน การสื่อสารกับผู้ใต้บังคัฐบัญชา และการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรโดยเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้     อย่างเหมาะสม เช่น DISC, OKRs, Balance Scorecard, Kaizen, 5 ส เป็นต้น
  2. การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กล่าวคือ ต้องรู้จักองค์กรของตนเป็นอย่างดี เช่น       วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์กร ต้องรู้ว่าปัจจุบันองค์กรอยู่ ณ จุดใด (Where are we now?) เรียนรู้ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
  3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ต้องกล้าที่จะเป็นหากเห็นว่ามีปัจจัยใดที่ทำให้องค์กรถดถอย เช่น การทำงานเชิงรุกมากขึ้น มากกว่าการตั้งรับ และคอยแก้ไขปัญหาอยู่ร่ำไป โดยอาจทำเครื่องมือต่างๆมาปรับใช้ เช่น OD Tools, ADKAR Model เพื่อให้องค์กรมีสุขภาพที่ดี (Health Organization) หรือที่เรียกว่าองค์กรอยู่ได้ เราก็อยู่ได้
  4. การเป็นผู้ชนะใจพนักงาน (Employee Champion) ต้องเป็นผู้ที่ชนะใจพนักงาน โดยสามารถเชื่อมโยงความต้องการของคนกับการบริหารให้อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจเดียวกัน ทำให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร ให้พนักงานรู้บทบาทและความสำคัญของตนเอง โดยสร้างแรงจูงใจ คอยสนับสนุนให้กำลังใจพนักงาน แน่นอนหากทำได้พนักงานก็จะชื่นชอบและร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายที่สำคัญเป็นเดิมพัน
Visitors: 279,172