การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 12 (Interview and Selection based on ST-A-R) : 20 สิงหาคม 2567

องค์กรยุคใหม่ใช้การสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique แต่ก็มีปัญหาเหล่านี้อยู่ อาทิเช่น

 • สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แต่กลับใช้ Competency ที่ไม่สอดคล้องกับงานและองค์กรในการสัมภาษณ์ (หลงทิศ)
 • ใช้ Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดิม ๆ แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R (ผิดทางมวย)
 • สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย Competency แต่ไม่ได้ประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน (ป่วยสาหัส)
 • ประเมินได้แต่พฤติกรรมตามCompetency แต่ประเมินความสามารถตาม Competency ไม่ได้ (จัดยาผิด)
 • ได้พนักงานใหม่ที่ความสามารถไม่ตรงกับตอนที่สัมภาษณ์ (หนังไม่ตรงปก)

ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จำเป็นพัฒนา "เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเชิงลึกแบบ Competency Based Interview ด้วย ST-A-R Technique ให้เป็น Series"  ที่จะช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้หนังที่ตรงปก ได้บุคลากรที่     เป็นทั้งคนเก่ง คนดี  มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ      ST-A-R ได้
 2. สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานและองค์กร ไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบ อิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 3. สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั้นตอน จาก Competency ได้       อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน
 4. สามารถสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน
 6. เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและคัดเลือกพนักงานใหม่ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถตรงตามความต้องการ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบ ST-A-R Techniques

 • การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R คืออะไร
 • ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และผู้บริหารยุคใหม่นิยมใช้ ST-A-R Techniques ในการสัมภาษณ์
 • แนวคิดการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R
 • ST-A-R Techniques กับ Competency สัมพันธ์กันอย่างไรในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ?

ส่วนที่  2  :  กระบวนการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้บริหารและ HR ยุคใหม่

 • 7 ขั้นตอนสำคัญที่การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพควรทำ
 • แนวทางการนำ ST-A-R Techniques มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์
 • Role Play 1 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการนำ Job Description ของตำแหน่งที่รับสมัคร มาเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์

 • องค์ประกอบสำคัญของ Job Description ที่ผู้บริหารและ HR ยุคใหม่ “ต้องใช้” ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Job Description ยุคใหม่ Version 4
 • แนวทางการวิเคราะห์ Job Description มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI)

 • Competency Based Interview (CBI) คืออะไร ?
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดขีดความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description
 • แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ (Competency) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก JD เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์
 • ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ Competency

ส่วนที่  5  :  แนวทางการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ (ST-A-R Question in Practice)

 • Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจาก Competency ที่ง่ายและได้ผล (Effective ST-A-R Question)
 • ตัวอย่าง : คำถามเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Question
 • เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย ST-A-R Technique
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งชุดคำถามสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3 Know

 • แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ ด้วยคำถาม Know What – Know Why – Know How
 • แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์เจาะลึก/เค้นผู้สมัครงาน (Probing ST-A-R)
 • แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์และทวนสอบผู้สมัครงาน (Probe ST-A-R)
 • Role Play 2 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know 

ส่วนที่  7  : เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน ให้ได้หนังที่ตรงปก

 • หลัก "6 ไม่ 1 ทำ" ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ลดอคติและได้หนังตรงปก
 • 3 หลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากผลการสัมภาษณ์งาน
 • เทคนิคการประเมินผู้สมัครงานแบบใหม่ ด้วย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 ระดับความสามารถ           ที่วิเคราะห์คนได้ตรงกับงานและบริษัท
 • ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน   

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับที่ต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 

รูปแบบและวิธีการสัมมนา : 

 • การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์
 • การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  12  วันที่  20  สิงหาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน เมื่อชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ

             ปกติ 4,200 บาท/ไม่รวม Vat

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,515