การบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จขององค์กรและตนเอง (Change Management for The Success) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล : 

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้าน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและดำเนินงานขององค์กร  องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยล่มสลายหายไป เป็นเหตุให้องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง อยู่รอด และเติบโตขององค์กร การที่จะยืนหยัดฝ่ามรสุมความเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ได้นั้น องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การที่องค์กรจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ต้องอาศัยผู้บริหาร และหัวหน้างานเป็นคนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการต่างๆมาพัฒนาองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านบริหารความเปลี่ยนได้ทั้งระบบงานและใจของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง”


 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตนเองและองค์กร ในการสร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
 3. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับสภาพแวดล้อมได้
 4. เพื่อเป็นการเตรียมตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • Change Management VS Management Change
 • Change Management (CM) VS Oraganization Development (OD)
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • Learning by activity : เรารู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง
 • ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 3 : รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Model)

 • Change Management Model
 • ผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
 • การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change)
 • การเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategy Change)
 • การเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self Change)

ส่วนที่ 4 : การพัฒนาองค์กรสำหรับผู้นำยุคใหม่ (Oraganization Development : OD)

 • ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร สำหรับ HR มืออาชีพ
 • แบบจำลองการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic Model)
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กร
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับหน่วยงาน

ส่วนที่ 5 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HROD for High Performance Organization)

 • การบริหารขีดความสามารถ (HROD based on Competency Management)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (HROD based onPerformance Management)
 • การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (HROD based on Career Path Management)
 • การบริหารคนเก่ง (HROD based onTalent Management)

ส่วนที่ 6 : ความท้าทายในการบริหารความเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 • ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
 • 3 ทางเลือกในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 2 : ทางเลือก VS ทางรอดของความเปลี่ยนแปลง
 • คนกับการเปลี่ยนแปลง
 • สิ่งที่หัวหน้างานต้องเผชิญหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านควาเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร
 • 8 เทคนิคในการจัดการความเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวหน้างาน

ส่วนที่ 7 : Heart Mission ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง

 • Workshop 3 : Heart Mission 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนในองค์กร

  

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.

  

วิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 147,135