การบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จขององค์กรและตนเอง (Change Management for The Success) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ในฐานะผู้นำองค์กรในแต่ละระดับ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ หรือบริหารการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการดำเนินงาน ?

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม   กฏหมาย และอื่นๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและดำเนินงานขององค์กร  องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยล่มสลายหายไป เป็นเหตุให้องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง อยู่รอด และเติบโตขององค์กร การที่จะยืนหยัดฝ่ามรสุมความเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ได้นั้น องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การที่องค์กรจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ต้องอาศัยผู้บริหาร และหัวหน้างานเป็นคนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านบริหารความเปลี่ยนได้ทั้งระบบงานและใจของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อองค์กรหน่วยงานและตนเอง
 3. เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้
 4. สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องของหน่วยงานและองค์กรกับปัจจัยภายนอกในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถประเมินความพร้อม 9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
 7. เสริมสร้างทคนิคและวิธีการเตรียมรับมือความท้าทายในการบริหารคนกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 8. สามารถจัดทำ Change Action Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 9. สามารถเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีแนวทางแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • Change Management VS Management Change
 • Change Management (CM) VS Organization Development (OD)
 • ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 • Learning by activity : เรารู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง
 • ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 3 : รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Model)

 • Change Management Model
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change)
 • การบริหารควาเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategy Change)
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self Change)

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้นำยุคใหม่ 

 • กระบวนการพัฒนาองค์กรและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 • แนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กรให้พร้อมรับและรุกในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กร
 • เครื่องมือในการพัฒนาระดับหน่วยงาน 

ส่วนที่  5  :  9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร 

 • 3 ทางเลือกในการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • Learning by activity 2 : ทางเลือก VS ทางรอดของความเปลี่ยนแปลง
 • 9 เรื่องที่ผู้บริหารต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร 
 • Workshop 2 : Change Assessment

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HROD for High Performance Organization)

 • การบริหารขีดความสามารถ (HROD based on Competency Management)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (HROD based on Performance Management)
 • การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (HROD based on Career Path Management)
 • การบริหารคนเก่ง (HROD based on Talent Management)

ส่วนที่ 7 : ความท้าทายในการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้นำทุกระดับในองค์กร

 • ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
 • บุคลากรกับการเปลี่ยนแปลง
 • สิ่งที่ผู้นำทุกระดับต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร
 • 8 เทคนิคในการจัดการความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทุกระดับในองค์กร

ส่วนที่ 8 : Heart Mission ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร

 • แนวทางการแปลงสิ่งที่องค์กรต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติด้วย Change Action Plan
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Organization Diagnosis(WS1) และ Change Assessment (WS2) สู่ Change Action Plan

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงในองค์กร  

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น.  

รูปแบบและวิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 293,187