ที่ปรึกษา OKRs (Ojective and Key Results) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

สถาบันฯ รับบริการพัฒนาระบบการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์องค์กรด้วย OKRs (Objective and Key Results) และเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Performance Appraisal) ของแต่ละตำแหน่งงาน

โดยที่องค์กรของท่านสามารถพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ และยกระดับผลการปฏิบัติงานพนักงานในภาพ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ (Results)  

  1. องค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ขององค์กร (Company’s OKRs) ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  2. ผู้บริหารแต่ละฝ่ายงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของฝ่ายงาน (Department’s OKRs) ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์องค์กร (Company’s OKRs)
  3. หัวหน้าแผนกมีการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของแผนก (Section’s OKRs) ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของฝ่ายงาน (Department’s OKRs)
  4. เจ้าหน้าที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของตำแหน่งงาน (Position’s OKRs) ชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของแผนก (Section’s OKRs) และหน้าที่ความรับผิดชอบ
  5. องค์กรมีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ยุคใหม่ สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้ชัดเจนเป็นตัวเลขที่รูปธรรมเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ขององค์กร (Company’s OKRs) วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของฝ่ายงาน (Department’s OKRs) วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของแผนก (Section’s OKRs) และวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของตำแหน่งงาน (Position’s OKRs
  6. สามารถกำหนด ทบทวน พัฒนา Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs และ Position’s OKRs รวมทั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เองในปีต่อ ๆ ไปหลังเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษา

รูปแบบการดำเนินงานโครงการ 

1) การวินิจฉัยองค์กรเรื่อง Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs และ Position’s OKRs, Organization/Department Chart, ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง "Effective OKRs กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน" 

3) Coaching และติดตามงาน การปรับและกระจาย Company’s OKRs ไปสู่  Department’s OKRs และ Section’s OKRs

4) ให้คำแนะนำ ปรึกษา (Consulting)  การจัดทำ Department’s OKRs และ Section’s OKRs ในการเชื่อมโยงสู่ Performance Agreement

5) Coaching การออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วย OKRs 

6) มอบหมายงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือสิ่งที่องค์กรคาดว่าจะได้รับ 

7) การติดตามงานที่มอบหมายและผลการดำเนินงานจริง จากการนำเอาระบบไปประยุกต์ใช้ (OKRs Follow Up) และให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม 

8) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย และทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนิน วิธีการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

9) รายงานความคืบหน้า อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางป้องกัน/แก้ไข (ถ้ามี) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ต้น ธนุเดช ธานี 081-988-1304 ค่ะ 

หรือติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 285,539