การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : TM) ตอนที่ 1

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmai;.co.th

 

การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : TM) คืออะไร ?

กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนบริหารคนเก่งหรือพนักงานที่มีความสามารถสูงอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกคนเก่ง (Recruitment and Selection) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพัฒนาคนเก่ง (Development) การจัดวางตัวหรือกระจายการทำงานให้เหมาะสมกับคนเก่ง (Deployment) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานที่มีความสามารถสูง ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงให้อยู่ในองค์กร (Retention) ซึ่งแต่ละองค์กรจะต้องออกแบบการบริหารคนให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองครับ

 

ทำไมองค์กรและผู้บริหารต้องบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ?

การบริหารคนคนเก่งหรือพนักงานที่มีความสูงก่อให้ประโยชน์ 3 ฝ่าย คือ องค์กร ผู้บังคับบัญชา และตัวบุคลากรเอง

  1. ประโยชน์ต่อองค์กร อาทิเช่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจระยะยาว เพิ่มโอกาสในการเติบโตและอยู่รอดของธุรกิจ เป็นต้น
  2. ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา อาทิเช่น พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น
  3. ประโยชน์ต่อตัวพนักงาน อาทิเช่น สร้างความพึงพอใจในการทำงานที่องค์กรและหัวหน้าเห็นคุณค่าและดูแลเอาใจใส่ อยากเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น

 

4 ขั้นตอนในการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง

ขั้นตอนแรก Recruitment & Selection : วิเคราะห์หาพนักงานที่มีความพิเศษภายในองค์กร และดึงดูดคนเก่งจากภายนอก

ขั้นตอนที่สอง Development : พัฒนาคนเก่งตาม Competency ที่มี และตาม Training Roadmap ที่องค์กรต้องการ และสอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)

ขั้นตอนที่สาม Deployment : การกระจายไปทำงาน หรือบริหารความสามารถของพนักงานที่มีความพิเศษ

ขั้นตอนสุดท้าย Retention : การรักษาพนักงานที่มีความพิเศษ

 

แล้วองค์กรของท่านบริหารคนเก่งครบทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ไหมครับ  หากว่ายังบริหารไม่ครบ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ จะสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารคนเก่งได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นครับ

คราวหน้าผมจะมาเพิ่มเรื่อง 7 กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่งกันนะครับ

 

...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

 

Visitors: 279,459