เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional รุ่นที่ 11 : 20 ธันวาคม 2567

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) HRD ยุคปัจจุบันเน้นงานเชิงกลยุทธ์ในการทำงานแบบ HR Business Partner (HRBP) ในการสนับสนุนและผลักดัน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและ ผู้ใช้บริการ ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กร ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงได้ปรับโฉมการทำงาน Training ไปสู่การทำงานแบบ HRD Professional

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ภารกิจหลักของ HRD การกำหนดกลยุทธ์ HRD Professional และการเลือกใช้เครื่องมือ HRD แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม” 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบายภารกิจหลักของงาน HRD Function ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กรได้
 2. สามารถกำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงงาน Training ให้เป็น HRD ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร
 3. สามารถกำหนดกลยุทธ์ HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร
 4. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ HRD ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy ได้

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  4 ภารกิจหลักของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Function) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

 • ความเชื่อมโยง 4 ภารกิจหลักของระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD)
 • ภารกิจหลักของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development : T&D) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • ภารกิจหลักของงานพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • ภารกิจหลักของงานบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • ภารกิจหลักของงานพัฒนาสายอาชีพ (Career Development : CD) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางเปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ HRD ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร (HRD Strategic Planning Technique)

 • 3 เครื่องมือที่องค์กรชั้นนำใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์
 • กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ที่ HRD ต้องรู้
 • ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่  3  :  เคล็ด (ไม่) ลับการเลือกใช้ 13 เครื่องมือ HRD ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy

 • เทคนิคการนำ Job Description ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Competency ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Training Road Map ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Individual Development Plan (IDP) ไปปรับใช้ในงาน T&D, PM และ CD
 • เทคนิคการนำ Skill Matrix Plan ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Organization Diagnosis ไปปรับใช้ในงาน OD
 • เทคนิคการนำ KPIs / OKRs ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Culture Change ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Transformative Leadership ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Strategy Change ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Career Path ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Succession Plan ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • เทคนิคการนำ Talent Management ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติเลือกใช้ HRD Tools ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ทุกระดับ  

รูปแบบและวิธีการการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 • การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาด้าน HRD
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และระดมความคิด (Brain Strom)
 • การตอบข้อซักถามแบบเจาะลึกภาคปฏิบัติ 

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษ HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :  

รุ่น  11  วันที่  20  ธันวาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                    เลขที่ 405-776955-2 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 
  คำแนะนำในการชำระเงิน 
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมามอบให้สถาบันฯ ในวันฝึกอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  
 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110            
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม 7 วัน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ          ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

สนใจหลักสูตร ติดต่อ : คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 296,516