บทบาทของผู้นำในการบริหารทีมงานให้ลูกน้องอยากทำงาน

บทบาทของผู้นำในการบริหารทีมงานให้ลูกน้องอยากทำงาน

 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ปัญหาที่พบหัวหน้ายุคเก่ามักจะเน้นการพัฒนาลูกน้อง โดยที่ยังไม่เข้าใจ และเข้าถึงลูกน้อง แบบนี้ก็เท่ากับเราปิดล็อคประตูแห่งความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาลูกน้อง สิ่งที่เราควรทำ คือการน้อมนำพระราชดำรัส “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นหัวใจหลักใช้ในการบริหารคนให้ได้ใจ โดยทำเป็นขั้นตอน ดังนี้

 

“4 ความเข้าใจ” ที่เป็นพื้นฐานที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้ คือ

  1. เข้าใจ-สภาพการทำงานและปัญหาต่างๆ ของการทำงาน เพื่อเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
  2. เข้าใจ-ความแตกต่างของทีมงานแต่ละคน ซึ่งแตกต่างทั้ง Generation เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ฯ
  3. เข้าใจ-ความต้องการของทีมงานแต่ละคน บางคนอาจต้องการรายได้ ความมั่นคง เพื่อน การให้เกียรติ การยอมรับ ฯ
  4. เข้าใจ-ปัญหาของทีมงานแต่ละคน

 

จากนั้นผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าถึงทีมงาน” ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานทุกคน เพื่อเข้าไปนั่งในใจของลูกน้อง ให้ลูกน้องรักเคารพ ไว้วางใจ ไว้เนื้อใจเชื่อใจ ด้วยการเปิดใจรับฟังพูดคุยได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันแก้ปัญหา และดูแลเอาใจใส่ทีมงาน

 

แล้วค่อยพัฒนาลูกน้องครับ ซึ่งเราต้องรู้ว่าลูกน้องแต่ละคนในทีมขาดขีดความสามารถ(Competency)ในเรื่องใด

  1. แล้วจะต้องพัฒนา Competency เรื่องอะไรบ้าง
  2. รู้ว่าสิ่งที่พัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร
  3. รู้ว่าพัฒนา Competency ให้ถึงระดับไหน
  4. แล้วมี Training Road map ของการพัฒนา และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
  5. สุดท้ายก็ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของแต่บุคคล
เราลอง เข้าใจลูกน้อง แล้วเข้าถึงลูกน้อง ผมมั่นใจว่าการพัฒนาลูกน้องจะไม่ยาก แล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ครองใจลูกน้องครับ
 

"People Develop Business Develop"

Visitors: 285,539