4 เครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กรและทุ่มเทในการทำงาน

4 เครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กรและทุ่มเทในการทำงาน

 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

จะมีเครื่องมือการจัดการใดบ้างไหน ที่จะช่วยสร้างความทุ่มเทในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กร ?

 

4 เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรักองค์กรและทุ่มเทในการทำงาน ที่เราสามารถทำได้ คือ

1. ระบบการสื่อสาร (Communication system) ที่มีการจัดทำแผนงานสื่อสาร โดยให้หัวหน้าสื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของลูกน้อง
2. ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory management system) พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นความเห็น  และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
3. สร้างบรรยากาศความผูกพันและสัมพันธภาพ (Employee Engagement) โดยสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้เกิดขึ้น โดยใช้กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) กิจกรรม Happy Workplace กิจกรรม CSR เป็นกลไกขับเคลื่อน
4. ระบบพัฒนาบุคลากร (HRD System) โดยเฉพาะเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) ให้พนักงานมี Competency ที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตก้าวหน้า และการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ให้พนักงานมองเห็นโอกาสในการเติบโต
 
ถ้าลองทำดูแล้วจะรู้ครับ
Visitors: 285,539