การจัดทำ Training Road Map (TRM) ตอนที่ 2

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.t้h

 

พัฒนาบุคลากรอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (KPI / OKR) และหน้าที่ความรับผิดชอบ (JD) ????

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ HR ต้องนำ KPI / OKR, JD, WI, SOP มาวิเคราะห์และกำหนดความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถเฉพาะทาง (Functional Competency) ว่าในแต่ละตำแหน่งต้องมี Competency ใดบ้างที่ส่งผลให้บรรลุ KPI / OKR และ JD, WI, SOP ครับ

แล้วนำ Competency มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Road Map : TRM) เพื่อจะได้พัฒนาอย่างมีทิศทาง ซึ่ง TRM ที่ดีต้องครอบคลุม 4 ประเด็น คือ

1) ตำแหน่งใดบ้างที่ต้องได้รับการพัฒนา ประเด็นนี้ต้องกำหนดให้ครบทุกตำแหน่งงานในองค์กรครับ

2) ในแต่ละตำแหน่งต้องเรียนรู้และพัฒนา Competency เรื่องอะไรตลอดชีวิตการทำงานในตำแหน่งนั้น  และถ้าจะเติบโตก้าวหน้าไปในแต่ละตำแหน่งแต่ละสายงานในองค์กร (Career Path) ต้องเรียนรู้และพัฒนาเรื่องใด

3) Competency แต่ละเรื่องของแต่ละตำแหน่งต้องเก่งในระดับไหน และ

4) แต่ละตำแหน่งต้องมีระดับ Competency ที่คาดหวังภายในกี่ปี 

 

ข้อควรระวังที่พบในการจัดทำ Training Road Map
 1. ผู้บริหารเน้นเรื่องงาน ยังไม่เห็นความสำคัญการพัฒนา
 2. HR ขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญเรื่องการจัดทำ TRM
 3. หัวหน้างานขาดความเข้าใจในการจัดทำ TRM
 4. TRM ไม่สอดคล้องกับ Competency และติดตามผลการพัฒนาไม่ได้
 5. JD ไม่ update ทำงานไม่ตรงตาม JD
 6. องค์กรยังไม่ได้กำหนด Competency
 7. ความยุ่งยากในการจัดทำแผนพัฒนาตามตำแหน่งงาน
 8. Line Mgr. ขาดการให้ความร่วมมือในการจัดทำและกำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับ TRM
 9. หลักสูตรล้าสมัยไม่เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในยุคปัจจุบัน
 10. ถ้าไม่กำหนดเป็น KPI ของแต่ละฝ่ายไว้ ก็จะไม่ได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรม
 11. พนักงานคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรม
 12. การวัดหรือประเมินผลการอบรมยังไม่ตรงตามหลักสูตร
 13. ไม่เชื่อมโยงกับ Career Path และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

 

...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 279,455