การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice)

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

สิ่งที่องค์กรควรจัดเตรียมก่อนการจัดทำ Career Path เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการวางระบบครับ

1) ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

2) ผังโครงสร้างฝ่ายงาน/แผนก (Department Chart/Section Chart)

3) ใบกำหนดหน้าที่งาน (Modern Job Description)

4) การกำหนดความสามารถและคุณลักษณะ (Job Competency Profile) และคุณสมบัติที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน

5) กำหนดระดับขีดความสามารถ (Competency) ที่คาดหวังของแต่ละตำแหน่งงาน 

6) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง

 

องค์กรใดที่กำลังจะทำลองนำไปพิจารณานะครับ 

...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

 

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 285,540