การบริหารธุรกิจอย่างมีทิศทาง ด้วย Key Performance Indicator (KPI)

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

จะบริหารธุรกิจอย่างมีทิศทาง...ต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ (Corporate KPIs) ด้วย Balance Scorecard (BSC) ทั้งด้านการเงิน ลูกค้า สิ่งแวดล้อม (ผมเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน) กระบวนการบริหารธุรกิจภายใน และการเรียนรู้  ให้ชัดเจน

แล้วสื่อสารเป้าหมายธุรกิจในปีนั้น ๆ ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบทั่วทั้งองค์กร

จากนั้นก็กระจายเป้าหมายไปให้ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับเป็น Functional KPIs ที่สอดคล้องทั่วกันทั้งองค์กร     แล้วช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำครับ

โดยบุคลากรแต่ละระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายครับ

แล้วค่อยนำไปกำหนดเป็น Position KPIs ของแต่ละตำแหน่งงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ Functional KPIs 

สุดท้ายก็เชื่อมโยงสู่ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI แล้วให้ Reward ประจำปีตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานครับ

 

...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ

"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 279,169